2011. szeptember 4., vasárnap

Agyagfalva, a Székelyföld Rákosmezeje


"Utunk a Küküllő kies völgyén haladt s csakhamar a décsfalvi szorosba értünk, hol a hegyek ismét egybeszorulnak,...... E szoros felső torkolatjában egy balparti magaslaton fekszik Décsfalva, Udvarhelyszéknek legkisebb faluja; de a kis helység nagy történeti névvel érintkezik, mert a falu magaslatáról tünik fel a meglepően szép agyagfalvi tér a szemlélő előtt."
"Van-e székely, de van-e magyar, kinek keble fel ne melegülne, fel ne villanyozódna, midőn e szent térnek nevét hallja? Van e honfi, ki ne lelkesülne, midőn ezen térnek, a székelyföld Rákosmezejének emlékszentesitett hantjait tapodja? Van-e honfi, ki előtt e tér látására mult századok, s az azokhoz méltó közel-multnak nagyszerü eseményei ne elevenednének fel? Az agyagfalvi tér nyilt történetkönyve a székely földnek, azon gyülhely, hol anynyiszor jött össze e hős nemzet tanácskozni, szabadságát biztositó törvényeket hozni, a haza és a szabadság ellenei ellen harczra kelni; hősök tapodta, dicső történeti események szentesitette helyre értünk, le a kalappal! "
(Orbán Balázs)


A falu elnevezését Agyagfalva néven először a 1506-os Székely Nemzetgyűlés alkalmával olvashatjuk.Ezután 1566-ban Agijagfalwa, 1567-ben Agijagffalwa , 1576-

ban Agiagfalwa , 1602-ben Agiagfalua, 1604-ben 

Aghiafalua, 1614-ben Agjagfala.Ősidők óta lakott hely. Határában a két árok közén bronzkori település nyomaira bukkantak.


A hagyomány szerint a falu egykor a nagyrét közepén a mostani Fancsikahíd táján feküdt, egy részét Fancsikafalvának nevezték.


A falu közepén alacsony kőkerítéssel körülvett gótikus templom áll.

 A templom építése a XIV-XV. századra tehető neogótikus építészeti stílusa alapján. Erre utalnak a mai napig is megmaradt ablak és ajtókeretek faragott kövei és a templomhajó szerkezete. A XVIII. század elejére a gótikus mennyezet beszakadt és ezt 1725 és 1739-ben kazettás mennyezetre cserélték.


A kerítés délnyugati felébe foglalt torony, bejáratul  is szolgál. A
cserépfedésű  kőkerítést több vaskos támpillér erősíti.


A templomkert keleti oldalán
még egy bejáratot találunk. 


A templom kettős térfűzésű, keletelt, támpillérekkel körbefogva, a
sokszögzáródású szentély csak egy falvastagsággal keskenyebb 
a téglalap alakú hajónál. 


A szentély  a nyolcszög öt oldalával záródik, sarkain gótikus támpillérekkel.


A déli falon kettő, a délkeletin egy kőrácsos, csúcsíves ablak 
nyílik.


Csúcsíves  kőrácsos ablakok  álló halhólyag, kör és kettős kör díszítésűek.

 

 A  torony  felfelé keskenyedő, párkányokkal
nem tagolt falazatú,  oldalán lőrésablakokkal. 


A torony homlokfalán építési emlékkő látható,  1628. G. D.  felirattal. Az évszám az alsó két szintre
vonatkozik, a tornyot később többször magasították. A toronyban két harang lakik.
A régi de 1762-ben újraöntött harangot 1772-ben Korondi Mátéh István
és Sámuel, 1804-ben Segesvári Grósz János ismét újraönti, és még 1916-ig, a háborús beolvasztásáig
szolgált. A mai nagyobbik harangot 1923-ban  öntötték Nagyszebenben .


A kisebb harang régi lehetett, újraöntése előtt feliratát, illetve
évszámát nem tudták helyesen leolvasni. Ezt jegyezték fel róla: „1836 Majus 10". 


Ez a mai kisebbik harang; körbefutó felirata: AZ AGYAGFALVI EV. REFORM. EKLÉSIA UJRAÖN-
TETTE A MAGA KÖLTSÉGÉN 1836 MANCHEN MIHÁLY ÁLTAL.


 A templom toronyában
egy régi kovácsoltvas óraszerkezet is található.A déli kapuzat  késő gótikus, szemöldökgyámos, pálcatagos kereteléssel, mely-
nek gúla alakú bázisról indított központi tagja vályúzatok közé fogott
körtetag.A később épített portikus védelme alatt nyílik a templom nyugati bejárata,  szemöldökgyámos kőkerettel.


A kőből faragott padon jól látható az 1837-es évszám.


A hajót és a szentélyt magas félkörívű, kiugró, hengertagos gyámra támaszkodó  diadalív  választja el.


A diadalív fala a padlástérben nem folytatódik, három-
szögű oromfalát visszabontották. 


Sándor Gergely és felesége adományából készült a diadalív északi falán álló szószék kettős volutasorral alakított koronája, melyet a hangvetőn a következő felirat tanúsít:


IN MAIORE NOMINIS DEI GLORIAM FIERI
VOLUIT GENEROSUS DNIS GREGORIUS SANDOR DE AGYAGF:
CUM CONSORTE GRATA CHATARINA SZEKERES. Belül a dátum:
ANNO 1725 DIE 20 AGU. — 
A voluták közötti táblán javítását örökítették meg: 
MEG UJITATTA E KORONÁT ANTAL LÁSZLÓ 
UR. A keleti részt fa orgonakarzat foglalja el, mellvédjének hat kockáján a mai szürke festés alatt virágminta látszik.


Az orgona homlokzatán az 1862-es  évszám és 
"ÁTALA-
KITTATOTT 1931" felirat olvasható. 


A templomi padok mellvédjeinek virágmintáit ma  szürke festés takarja. UJJITTATOTT 1895 felirattal, egyik padon megmaradt a régi évszám: 
KÉSZÜLT
1806.


Az Úr asztala a templomban.


Az északi falat ma két egymás fölé helyezett fakarzat
foglalja el.  1895-ben az eredeti gótikus kőkarzat leomlott, és helyette építették az emeletes fakarzatot .


A hajót virágminta nélkül festett kazettás mennyezet fedi, 


Ezt a mennyezetet a bujdosó kurucból holland ezre-
dessé lett Sándor Gergely óbester és felesége készíttette. 
Két mezőben van felirat: 
IN NOMINE SACRO SANCTAE TRINITATIS LAQUNAR
HOC AEDIFICARE VOLUIT PROPRIIS SUMPTIBUS ET FATICIIS
GENEROSI DNIS GREGORIUS SANDOR DE AJAGFALVA [!] CUM
CONSORTE GRATA CHATARINA SZEKERES. 
A másik kockában:
PATER JUSTI ET MISERICORS NON ATTENDAS MULTITUDINEM
INIQUITATU NOSTRARUM SED RESPICE FACIEM FILII TUI IESU
CHRISTI REDEMPTORIS NOSTRI. ANNO 1725 DIE 20 AUGUST. 


A templom udvarán emléket állítottak az első és a második világháború harcaiban elesett helybelieknek.


Az első világháborúban elesett személyek száma 35. 

 

A második világháborúban  18 agyagfalvi vesztette életét.
A falu nevezetessége a hősi múltnak emléket állító szoborcsoport, az agyagfalvi 1848-as emlékmű. Az emlékművet a hirtelen elhunyt Kulcsár Béla pályanyertes tervei szerint készítették el a marosvásárhelyi Hunyadi László és Kiss Levente szobrászművészek. 

Az emlékmű anyaga borszéki travertin 1978-ban fogott hozzá a két művész a terv kivitelezéséhez. A szoboregyüttes egyes darabjait a helyszínen állították fel, itt véglegesítették a kompozíciót. 

Az emlékmű hivatalos leleplezése közel 10 évet váratott magára. 1990. október közepén került sor rá. 


A székely nemzetgyűlés 150. évfordulóján három kopjafás emlékművet állítottak az eredeti mellett. Az emlékművek már messziről láthatók, s az idők során Agyagfalva és a székelység szimbólumává váltak.


Erdély márvány címere az emlékműn.


Az új emlékműre Agyagfalva és Erdély címere közé  Petőfi Sándor, "A székelyek "című verséből a refrént vésték fel:


"Csak nem fajult el még a székely vér!
Minden kis cseppje drágagyöngyöt ér.”


Agyagfalva neve szorosan összefonódik az 1506. évi székely nemzetgyűlés és az 1848-as agyagfalvi gyűlés eseményeivel. Ezek emléke örökre fennmarad a székelység történetében.
 A falu népe úgy tiszteli ezt a helyet, mint a temető halottait, rájuk bízta a történelmet. 


Hűséges őrzők-e ? Ők tizenketten, a szorosan egymásba kapaszkodó szoboralakok?   Katonák, papok, diákok, ezek nyilván névtelenek, hatvanezer arcot kell egyesíteniük…


Esztendőnként kétszer a fúvószenekar vezetésével, ide vonul ünnepelni a falu népe.


Március 15-én a magyar forradalom kirobbanását ünneplik, mióta megengedett.


Minden év október 16-án pedig a székelyek forradalmát, a nemzeti gyűlés kezdetét. 


A szoborcsoport bronztábláján magyarul, románul és németül idézet a székely nemzetgyűlés felhívásából:


 „Szász és román testvérek! Békét óhajtunk e honban és szabadságot, melynek édes gyümölcseit veletek együtt élvezhessük…”1982-ben  az emlékmű befejezésekor a felavatás elmaradt, és csak a párt által jóváhagyott kétnyelvű szöveg került egy táblára:
"Ezen emlékmű a székelyeknek és románoknak a társadalmi és nemzeti elnyomás ellen az igazságért és szabadságért, az 1848-as forradalom idején Ezen az ősi román földön vívott közös harcának tiszteletére emeltetett 1980 december”


 Milyen hatalmas eredményeket érhetett volna el ez a nép, ha élete és társadalmi osztályainak érdeke a múltban és a jelenben is egységes lett volna. Az a nép, amely ezt a sok szenvedést kiállta, s jövőjével is szembe tud nézni, bátran és azzal a büszkeséggel, melyet a hosszú megaláztatások során szerzett, fegyverül.

Agyagfalva belterülete Alszegre és Felszegre tagolódik, a két falurész között az üzlet (szövetkezeti bolt) jelenti a határt.

Az üzlet épülete.


Fontosabb utcák a faluban : Sala utca, Szappanyos utca, Goró utca, Patak utca, Térján utca.

A tekintélyes méretű pincelakások, a szász népi építészetre emlékeztető zártkapus házak.   


A házak és az építkezés stílusa is jelzi, hogy szorgalmas és tehetős emberek lakják a falut.
A Mátisfalvára vezető aszfaltút takaros porták között kanyarog.


Üzletek és bárok is vannak a faluban.


Ipari jellegű épületeket is látunk.


Ezekbe a lakóházakba hídon keresztül van a bejárat.


Agyagfalva első „oskolamestere ” 1707-ből ismeretes Pávai Péter személyében, de a falunak már korábban is volt iskolája.


A mai iskola 1992 óta Berzenczey László nevét viseli.Külön épülete van az I-IV.osztálynak Jelenleg itt a Mendel féle házban
  vannak  elhelyezve az V-VIII osztályok. Azelőtt a házban kocsma (korcsoma), és bolt volt.

 Óvodaépület sokáig nem volt a faluban, de ez is megoldodott a Berzenczei László Általános Iskola épü­le­tében. 


Bármilyen esemény történik a faluban a a lakosság útja a templomba,....


... vagy a falu kultúrházába vezet.Agyagfalva jelenlegi kultúrházát 1937-ben építették Gábos Lajos építészmester vezetésével. A kultúrház otthont ad báloknak, fúvószenekari koncerteknek, lakodalmaknak, néha keresztelőnek, vagy halotti tornak, gyűléseknek, találkozóknak. Itt van a kábeltévé szolgáltató műszaki szobája is.


 


Nagyobb felújítást és bővítést 2003-ban végeztek az épületen. A bővítés után L alakot nyert az épület. A kibővített részben a földszinten konyha, mosogató és WC kapott helyet, fölötte próbatermet alakítottak ki a fúvószenekar részére.
  Agyagfalván is megjelentek a tájidegen színű épületek és kerítések.


Az emeletes házak is terjednek a faluban.


A hagyományos székely stílusban épített faházak száma egyre kevesebb.A még meglévő épületek is lakatlanok.


Lassan az enyészet végez ezekkel a házakkal.


Itt a Patak utcában a szárazság miatt nem lehet tudni hol van a patakmeder.


Távolabb egy nagyobb bokor választja el az utat a patakmedertől, de mindkettő járható.


A földművelés és az állattenyésztés mellett a kőművesség volt a meghatározó foglalkozás a faluban, de az ácsmunkához is sokan értenek. Az ipart a településen a gáterek, műanyag fröccsöntő üzem, raklapokat és hajópadlót gyártó cég és fa ajándéktárgyakat előállító asztalosműhely jelenti.


A  Lutrix kft. épületei  (ipari és háztartási csomagolóanyagok, fóliák gyártásával, feldolgozásával,  foglalkozik).


Itt a ház és a patak közötti szakaszon, a zöld terület rendben tartása példaértékű, még akkor is ha az esetleg közterület.


meleg víz előállítása napkollektoros rendszer segítségével, már Agyagfalván sem ismeretlen. 


Frissen festett szász jellegű falazott nagykapu.


Agyagfalvi székely faragott gyalogkapu.


Szerkezeti szempontból Agyagfalva dombvidéki halmazjellegű település.


Lakóinak száma 1786-ban 463 fő volt.


1850-ben 805 fő lakta a falut.1910-ben 946-on laktak a faluban.A 2002-es népszámláláskor a falunak 760 magyar lakósa volt.

Sajnos mint általában a székelyföldi falvakban a születések száma egyre csökken. A falvak ha lassan is, de elöregednek  , halálesetek száma növekedőben van.Agyagfalván ezt a menetet a halottaskocsi követte, majd a rokonok és az asszonyok követték a temető irányába.


Itt is mint minden településhez hozzátartozik a temető. 
 A temető, mely kapcsolat az élők és a holtak között."Jézus mondja, aki hisz énbennem, ha meghal is él"


Boldog és megelégedett lehet az az ember, végóráiban is – akire a szülőfalu temetője vár. Ősökkel együtt aludni örök álmot egészen más, mint idegen földben.


„Vajon eljő-e még az az idő, amikor a székelyek ismét saját kezükbe veszik majd sorsuk irányítását? Megtalálják-e a modern korban is az önrendelkezéshez vezető utat? Összegyűlnek- e még valaha Agyagfalván, és mondják-e majd: mostantól fogva így lesz?!” (Romhányi András)


1 megjegyzés:


 1. A licensed Loan Lender, We offer Affordable Loan at 3% interest rate available for local and international borrowers, Are you seriously interested in getting a genuine Loan without stress? Do you need this Loan for business and to clear your bills? Then send us an email now for more details via:(majidvijahlending@gmail.com)

  LOAN APPLICATION FORM.

  (1)Full Name:
  (2)Country:
  (3)State:
  (4)Address:
  (5)Sex:
  (6)Occupation:
  (7)Amount needed:
  (8)Loan duration:
  (9)Loan purpose:
  (10)Telephone

  Email Us:(majidvijahlending@gmail.com)

  VálaszTörlés

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share