2012. április 1., vasárnap

Farcád


"Fennebb van e völgyben a Gát, Mocsár és Bolgokut pataka összefolyásánál Farczád, mely falu már a XIV-dik század elején Vorkad és Farchad néven fordul elő. Farczád, hogy egykori filiája szép kanná-jával tul ne szárnyalja – egy régi templomot mutat fel, mely a reformatio előtt központi megyés egyháza volt e vidék falvainak."
(Orbán Balázs)

Orbán Balázs Bikafalva irányából látogatta meg a Sükői  patak völgyét, mi most Székelyudvarhely irányából érkezünk a faluba.Farcád, Székelyudvarhelytől 5 km-re nyugatra a Gát-, a Mocsár, és a Bolygókút-patakok alkotta völgyteknőben fekszik.
Ha teleobjektívvel jobban ráközelítünk a farcádi templomtoronyra a távolban már Hodgya is látható.


A falu Székelyudvarhelyhez viszonyítva nyugati irányba húzódik.Farcád 1968 óta Felsőboldogfalva községhez tartozik, előtte külön község volt.
A falu tengerszint feletti magassága 549-572 méter között váltakozik.A település északi részén  érkezik a völgybe a Sükő pataka. 


Az erős, szép  székelykapu csinos és gondozott háztájat sejtetett, valamint az első percben jó benyomást keltett a belépő vendég szemében.


 A festett kaputükör.Farcádon is  láthatunk az 1890-es években Székelyvarságon kitermelt 3-4 m-es bazalt oszlopokkal készült  székelykaput.  A kapu a felirat szerint 1896-ban készült.


 Kontyfadísz, a csiga  rendkívül szép.A feljavítás- átalakítás során a székely ház jellegzetes tulajdonságai eltűnnek.


A székely nagykapu még emlékeztet a régi portára. Lakatlan, tornáncos székely ház.

Szürkült fakerítés. Árválkodó, omladozó székelykapu.

 Egy elhagyott falú képe? Elhagyott házak, bedőlt székely nagykapu.

A régi, omladozó művelődési ház épülete lehangolóan hat az idelátogatóra.


Főút, és főútvonal, jobbra a Sükői eltérő következik.


Az  útelágazásnál látható az új művelődési ház épülete.Házasemberbál, karácsonyi bál, színdarabos bál,  Falunap július első vasárnapján, Március 15-i ünnepség , Anyák Napja és   más ünnepségek színhelye 

 


                   Nézőtér felülete 209 négyzetméter az üllőhelyek száma 400 .

Az útkereszteződésnél vendéglátó egység is működik.A Cimbora fogadó és a Maci bár.


A sükői úton már újabb házak sorakoznak.A legtöbb porta fontos gazdasági épülete a csűr.Tavasz van, de az útszéli hórakások még emlékeztetnek a távozó télre.


Patakfalvi Áron faragott festett nagykapuja 1946-ból.


A kaputükör faragott-festett mintázata.
A székely házon elmaradhatatlan kellék az ereszhez hasonló, azzal szoros kapcsolatban lévő tornác. Általában az épület hosszabbik oldalán fut végig, néha az utcafronton befordul, ritkábban a hátsó udvar felől is.
 Az oromzatos ház, valamint ennek és a kontyolt tetőformának együttes alkalmazása.


Itt különlegesen az épült hátoldalán is látható tornác.A falu két részre osztható: Alszegre és Felszegre.A falu hossza megközelítőleg  1600 méter, szélessége 500 méter.A faluban a templom mellett fontos épület volt a parókia. 
A régi jegyzőkönyvekben emlegetett parochiális ház nem ezen a helyen volt, ahol napjainkban.

 


 A jelenlegi papilak épületét  1909-ben Lőrincz Áron lelkész építette lakásnak.   1914-ben az Egyház megvásárolta az épületet.

 


A lelkészi lakás 2001-2002-ben külső és belső  javítást kapott.

Kilátás a parókia udvaráról.

A falu lakossága a reformáció előtt katolikus vallású volt s a krónikások szerint központi megyés egyháza  volt Hodgyának, Vágásnak, Bétának, Sükőnek és Lengyelfalvának. Ezek a filiák a századok folyamán sorra leváltak.  Az egyházközösség utolsó filiája Hodgya volt, mely 1758-ban vált el Farcádtól.


A falu első írott emléke,1332-ből való mely nem más, mint a pápai tizedjegyzék. E dokumentum szerint a falunak már volt temploma, és  négy banális egyházi adót fizetett  Vorkad meg Farchad néven.Mai templomának építését stíluselemei alapján a XV. századra teszik, mint a késő gótikus kor emlékét.

 

A  templom déli oldalán a következő kőbe vésett kronosztikon olvasható:


"NOHA A PÉNZ SZVKE HAZÁNKOT TERHELÉ EZX ÖLES TORNYOT FARTZÁD FELEMELÉ EGYESVLT BVZGÓSÁG ÉSZ ERŐ ELKEZTE S IGYEKEZETINKET AZ ÉG SEGITÉTTÉ."

Hajdan körbefutó kőkerítése ma csak az utcával határos nyugati oldalon látható.
A fal északi végénél a zsindelyfedeles, hagymasisakos portikus .

És a déli hasonlóan zsindelyfedeles, hagymasisakos portikus .


A templom udvarán a kerítés mellett emléket állítottak az első és a második világháború harcaiban elesett helybelieknek.Az első világháborúban 31 farcádi lakós vesztette életét.


A második világháborúban elesett személyek száma 14. 

 

1968-1969-ben a torony fedelét pléhbádogra cserélték át, ekkor került a torony oldalfalára egy újabb emléktábla  a következő szöveggel:

                                                                             
              " Megnyílt szívek
                Áldozata nyomán
                Áradt a sok adomány
                  Megújult torony és templom
                  Hirdeti az Istent buzgón
                  Az Úrnak 1968-69 éveiben "


A farcádi toronyban három harang lakik. A messze zengő hangon szóló harangok a keresztény vallás elválaszthatatlan jelképei.


Az első világháború idején a faluból két harangot vittek el.  


A megmaradt régi harangnak antikva betűs felirata van: IN NOMINE IESU FUSA PER INDUSTRIA DE IOSA JANOS DE SANDOR GYÖRGY CURATORES EXIST. PASTOR HAGYAI BODO ANDRAS DE FARCZAD EIUSDEM ECCLAE. FUDIT IOANNES KERSTCHEN SEGESVAR ANNO 1705. 

 


A háború után az egyházközség új nagy harangot csináltatott, amely rövid idő után elhasadt és Bukarestben újra kellett öntessék. 


1940-ben,  a farcádi eredetű Szabó József egy 50 kilogramos Budapesten öntött kis harangot küldött a falunak.


A nagyharang felirata: ÖNTETTE A FARCÁDI REF. GYÜLEKEZET 1958. DICSÉRJÉTEK AZ URAT. FABRICA: V. V. RASCANU BUCURESTI. 


A templom bútorzata a XIX.  század végi. Az Úrasztalának felirata: 1890.
 A papi padnak a mellvédjén  1893, a hajó padsorának egyik előpadján az 1894-es évszám látható. 


Hálóboltozatos szentélyét a 15. században építették, amikor valószínűleg tornyát is, de azt a 19. században lebontva építették a jelenlegit. A torony  oldalon a két külső feljárattal rendelkező legénykarzat.


A mennyezet 7x11 négyzetalakú kazettából("koczkás deszkafölep"), és egy – ezt a viszonylag önállónak tekinthető részt szervesen kiegészítő 7 téglalap alakú kazettát tartalmazó sorból áll.
A torony felőli szakaszon egy kazettasor későbbi keletű, és nem virágmintás. Valószínűnek látszik, hogy a tornyot felépítve, hozzá nyújtották a hajót. 


A mennyezet mintakincse nem tartalmaz figurális (ember-, illetve állatalakos) ábrázolásokat. 
A kazettás mennyezeten három feliratos kazetta található. Az egyik kazetta őrizte meg számunkra a néhai tiszteletes nevét: Petrus Vágássi


A szentély északi falában látható az 1968-as javítással szabaddá tett szemöldökgyámos sekrestyeajtó egyszerű kőkerete.


A szentély északi falában két szentségtartó fülke is található. A nagyobbiknak csúcsíves nyílását pálcatagozatok keretelik, ezek az oromzaton keresztben végződnek. 


A hajó és szentély között magas csúcsívű diadalív emelkedik, faragott kövekből rakva.A nyolcszög három oldalával záródó szentély hálóboltozatos. 

 


A fordított kúp alakú hármas tagozású gyámkövek az oldalfalakon négy-négy, a diadalív falánál és a záródásban két-két lefutó bordát tartanak.
 A szószéket 1747-ben építették. A szószék mögött a meszelés alsóbb rétegeiről két felirat került elő, a felső rétegen fekete festékkel, öt vonalazott sorban antikvabetűs felirat volt, az alatta levő rétegen piros festékkel írt feliratból ez maradt meg: ASCENDET PRECATIO, DESCENDET DEI COMISERA[TIO]


A pelikános díszű szószékkoronát 1763-ban készítették, de később átfestették, eredeti felirata lefestődött.


A szentély keleti felét fa orgonakarzat foglalja el.
A templom orgonája 1814-ből való.


1896-ban a brassói Csioflek testvérek elkészítik a mostani orgonát a régi anyagából.

 

Az ifjúsági dalkör az orgonát 1906-ban átalakítatta. 


Az 1968-ban végzett általános javítás előtti évben, a villanyvezeték bevésése közben a hajó északi falán falképekre bukkantak.
Több csoportban igen karakteres női arcokat láthatunk melyeket a festő mindössze néhány vonallal rajzolt meg.2005-ben a Göbölös Attila szobrászművész adományozta Szent László-mellszobrot leplezték le a templomban.
 Csaba királyfi is Köbölös Attila kaposszerdahelyi szobrász alkotásában tért vissza a farcádi székelyekhez.

A déli bejárat szemöldökgyámos kőkerete hornyok közé fogott körte- és pálcatagból áll.


Különleges oszlopos díszítésű bejárati ajtó.


A templomhajó déli falát kettő, az északit egy támpillér tagolja.


A portikussal védett déli bejárat  a szentély irányába nagyon keletre tolódott.


A portikustól keletre egy átalakított ablakot találunk, belül megfigyelhető, hogy a nyílását félig felfalazták. 


A szentély délkeleti oldalán találjuk az egyetlen megmaradt csúcsíves, kőrácsos ablakot.A falunapokon első alkalommal Erdély címerét és Kossuth Lajos szavait magán hordó kopjafát avattak, a református templomkertben.

„Országlók jönnek-tűnnek,
Népek és Nemzetek maradnak.”


A térképeket át lehet rajzolni, határokat újra lehet teremteni, de népeket eltűntetni az már nem egy könnyű feladat.2002 július 7-én a falunapok alkalmával avatták fel Szent István király szobrát.


A templomkertben álló Szent István szobor


A műalkotás Gőbölös Attila szobrászművész munkája.


Ebből a bronz mellszoborból  pontosan kettő készült, és az egyik Farcádon, a másik pedig Kaposszerdahelyen áll.


A templom udvaráról jól látható az új sportpálya, és az iskola épülete.


A dokumentumok szerint a faluban  már az 1700 as években felekezeti iskola működött.
A mai I-VIII osztályos iskola Lőrincz Áron  tiszteletes nevét viseli.


A baptista imaház épülete.Egyre több új modern ház épül a faluban.

  
 Emeletes házak is épülnek Farcádon.A templom mellett igazi kis "palota" épült.
A tükörszemű tarka házak képe idegen a székely faluképtől.


Mivel a fényképezőgép lencséjén keresztül szoktam szemlélni a valóságot, könnyű volt a múltat felidézni. 
Az öreg tornácos székely ház leromboltatott !!!!Fényképfelvételeim igazolják, hogy napjainkban, amikor a régi épületeket kellene felújítani a falukép megőrzése érdekében, Farcádon is egyre több narancssárga vagy hupikék sebet ejt a globalizáció.2005 augusztus 23-án  árhullám zúdult Székelyudvarhelyre és környékére, az ítéletidő Farcádban is óriási rombolást okozott.

 

 Farcád központjában, a híd mellett egy oszlopot emeltek, ezen márványtábla jelzi a 2005. augusztus 23-án délután lezúdult árhullám szintjét.. A farczádi hagyományok azt tartják, hogy  valamikor úgy e falu, mint a két Hodgya, a  közeli Budvár hatósága alá tartoztak, s harcok idején a lakosok az őrség támogatására fegyveresen tartoztak a várban megjelenni.


Farcád keletkezésének ideje a XII.-ik századra tehető mivel a templom építésekor már sírokat bolygattak meg.1567-ben a regestrumban a falut 14 kapuval jegyzik. 1614-ben már  43 családfőt írtak össze.1786-ban a falu lakossága 335 fő.1850-ben 468-an laknak a faluban.1910-ben 521 a lakosság létszáma.A második világháború előtt, 1941-ben 510 személy lakott a faluban. 


1992-ben 408 lakosából 407 magyar és 1 román volt.
A 2002 -ben a népszámlálás adati szerint a lakosság már csak 390 fő.


Szerkezetét tekintve Farcád tipikus dombvidéki halmazfalu.


Az 1900-as évek elején a faluban  még két vízimalom és egy gőzmalom működött.Farcádon sok új házat láthatunk, mivel 1916-ban a faluban 120 épület leégett.

Az 1950-es évek típusházai.A Kerek kő bár, és a Kerek kő ABC épülete.A falu lakói növénytermesztéssel, és állattenyésztéssel is foglalkoznak.Itt is megterem a cseresznye, meggy, alma, szilva, még a szőlő is.

Az 1960-as évekbe a farcádiak  évente 40-50 tonna cseresznyét értékesítettek.
 Farcádon most készül  egy gyümölcsfeldolgozó manufaktúra, ahol a község lakói értékesíthetik gyümölcseiket. Jelenleg ebben az 1926 épült farcádi épületben a belső munkálatok zajlanak.A XVIII. századtól a falu lakóinak egyik  fő foglalkozása a sertésfeldolgozás volt.  Az 1700-as években egy olasz csapatot Udvarhely helyett Farcád szállásolt el, és ezért Mária Teréziától privilégiumot kapott a falu a disznóhússal való kereskedésre.Innen ered a farcádi zsírosok, vagy kolbászosok megnevezése, mert a környék disznóit a farcádiak fölvásárolták, levágták, és Udvarhelyen értékesítették.
Az 1930-as években a faluban 10 család foglalkozott sertésfeldolgozással.


1924-ig a farcádi mészárosok teljes adómentességet élveztek.


A falu lakói  napjainkban fa feldolgozással is foglalkoznak.Ha a hó elolvadt megszaporodnak a tennivalók a farcádi gazdaságokban.


A falu déli bejáratánál, elhagyva a falutáblát visszapillantunk a templomtoronyra, és Hodgya irányába távozunk. 
Székelyföldi Farcádon
"Ültess egy fát, s meglátod te sem éltél hiába,
Csizmát öltve indultam a székelyföldi Farcádra.
Volt egy tavasz, nem oly régen borzalmakat hozott,
A lezúduló vízáradat ment, s nem válogatott.

Otthont bontott, ólat, barmot sodort magával,
Nem törődve az emberrel, Istennek fiával.
Hargitának hegyei közt kanyarog az utam,
Felsejlik a falu egy mély völgyben lapultan.

Árulkodón tör az égbe templomának tornya,
Farcád, ez a kicsiny község, megbúvik a tájba.
Jószándékú lakói mind szerénységben élnek,
Erénysége a becsület itt a székely népnek...................................................  "
(Albert Ferenc)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share