2013. december 12., csütörtök

Firtosmartonos

"Gagyon fölül az eddig északirányu völgy keletre kanyarodik. Gagytól egy órányira van Martonos, igénytelen falucska, melynek szorgalmas (unitárius, mint ez egész völgy) lakói cserépégetéssel pótolják a kopár köves vidéken gyengén jövedelmező földmüvelés hihányait."

(Orbán Balázs)


"Hogy ez eldugott, elzárt völgybe mégis behatolt volt a római uralom, annak itt csalhatlan nyomait sükerüle felfedeznem. A Firtos alatt talált Lysimachus és Kozon aranyok sokakat azon téveszmére vezettek, hogy Firtos vára romai épitmény lett volna; rámondták azt a nélkül, hogy az ellenkezőt bizonyitó romokat megvizsgálták volna; a nélkül, hogy a vidéket felkutatták vala. "

(Orbán Balázs)


"Pedig itt Martonosban és fennebb a Firtos aljában fekvő (Énlakán) két római castumnak elvitázhatlan romjai mutatják, hogy a világhóditó Róma várhálózatát ide is kiterjeszté."

(Orbán Balázs)


"Itt kellett valahol a Kis-Küküllő völgyéből, hol Sóvárad helyén egy hatalmas castrum állott, (melyet később meglátogatandunk) a Homoród völgyére, hol ujból római nyomokat találhatunk, az összekötő katonai utvonalnak átvágnia; az emlitett énlaki és martonosi castrumok ennek vonalát fedezhették, a Firtos aljában talált aranyok ez uton kerülhettek ide"

(Orbán Balázs)Firtosmartonos falu Hargita megyében, Székelykeresztúrtól 
18 km-re északra. A Tordátfalvi tetőtől  3,5 km községi úton is megközelíthető.


A település a Gagy-pataka folyásának felső szakaszán, az Ijesztő-Bükk tövében fekszik. Területe már az ókorban lakott volt. A falutól északra lévő meredek hegy tetején szabályos római castrum nyomai látszanak.


Nevét az ősi magyar martos melléknévből kapta, mivel közelében ma is sok a suvadás, földcsuszamlás.


Mai nevét a közeli 1063 m magas Firtos-hegyről megkülönböztetésként kapta 1906-ban  .


A település 1473-ban jelentkezik először a történelmi forrásokban. 


1497-ben Martonosfalvakén említik.


16. század közepétől tanúkihallgatási jegyzőkönyvekben Marthonos, Martonosfalua,Martonos alakban fordul elő.


A községközponttól, Szentábrahámtól 11 kilométerre fekszik. A faluban született Gálffy Mihály ügyvéd.


Martonosi Gálffy Mihály (Firtosmartonos, 1817 – Marosvásárhely, 1854. március 10.) magyar vértanú, ügyvéd, kardvívó bajnok, a nagy múltú székely lófő martonosi Gálffy család  sarja.


A Makk-féle összeesküvésben való részvétele miatt 1854. március 10-én Marosvásárhelyen a Postaréten kivégezték. Firtosmartonosban a templomkertben 2011. március 13-án, vasárnap avatták fel Gálffy Mihály mellszobrát. 


A székely településeken gyakran láthatunk  világháborús emlékműveket, emléktáblákat.
 Firtosmartonos a templomkertben első és második világháborús emlékoszloppal emlékezik egykori hőseire.


Az első világháború hősi halottainak 1929-ben emelték az emlékoszlopot.


Itt olvasható a második világháború hősi halottainak névsora is.


Az új templom építésének századik évfordulóján kopjafát állítottak a templomkertben.Középkori temploma nem volt a településnek. 


A falu lakói a katolikus korban és azután is Énlakára jártak templomba.A templomnál faragott gyalogkapu fogadja a látogatót."ISTEN AZ ÉN ERŐSSÉGEM ŐBENNE BÍZOK ÉN"


Tiszta katolikus lakosság a reformáció során az unitárius vallásnál marad. Martonos a  XVIII. században már unitárius anyaegyház. 


Napjainkban is csak unitárius egyháza és temploma van.A 16. században a falunak egy kis fatemploma volt.
Második temploma 1794-ben épült, de 1823-ban ez is tönkrement.1834-ben épített harmadik temploma alatt 1861-ben csúszott meg a talaj.Mai unitárius temploma 1906-ban épült. 
A templom épülete sok hasonlatosságot mutat a székelyudvarhelyi unitárius templommal.Pákei Lajos tervei alapján épült az új templom.1905-1906 között Fekete Benjamin építette.1979-ben a templom javításra szorult.A szószék fölötti koronát

1866-ban csináltatta az egyházközség.A szűrke színű papi pad.
Az úrvacsorai
asztalt 1865-ben ajándékozza Biró György és neje.


Amikor belépünk egy templomban, biztosan felnézünk a karzatra, hogy egy pillantást vessünk a különlegesen díszített hangszerre: az orgonára.Az előző  templom orgonáját Binder Sámuel segesvári mester
készítette 1865-ben, s ezt helyezték át később az új templomba.Az orgonat 1931-ben javították.Sajnos az eredeti felirat nem olvasható.


A firtosmartonosi  templom toronyban két harang lakik

Írásos adatok a kisebbik régi harang öntési idejét 1708-ból, a nagyobbikét 1773-ból jelzik.


A régi 1708 ban öntött harang  is egy korábbi templom létezésére utal.Az első világháború idején elvitt harang helyett az egyházközség újat öntetett.
Az újabb harangot 1929-ben szentelték fel.Vaspántos főbejárati ajtó.
"Hol sírjaink domborulnak"A Gáspár család sírköve.A lelkészi lakás épülete faragott gyalogkapuval.
Az iskolai oktatás kezdetéről már 1789-ből vannak adatok.Az első felekezeti iskola 1817-ben épült.Az 1817-ben épült "Tanuló Ház" a hagyomány szerint a régi templom közelében állt, és az általános szokás szerint a tanító lakása is volt.Az óvoda épülete.


A lakosságra vonatkozó első adatok szerint 1567-ben 16 kaput írtak össze. 1614-ben 44 családfőt írtak össze.

A Mária Terézia-féle 1721-ben adóztatás céljából készített összeírás 29 háztartással számol.


1786-ban 379 a lakosság létszáma.1868 ban volt a legnagyobb a lakosság létszáma 691 fő.1900-ban 625 fő a lakosság.
A falunak 1910-ben 625 fő a lélekszáma.A falu lakossága az első világháború utáni legnagyobb lélekszámát 625 személlyel 1930-ban érte el. 

1941-ben 682-en laktak a faluban.


A második világháborút követő évtizedek ezt a lélekszámot 1993 december végére 345-re csökkentették.1997-ben  már csak 256 a létszám.2002-ben a lakosság  257 fő.
Ez a falu is a vészes elöregedés útján van.Ha Énlakáról érkezünk a faluba fából készült helyiségnévtábla

fogadja a idelátogatót.Az első épület egy felújított vendégház.

Vendégei szerint Martonosban "tilos"közterületen fényképezni.


Régi és újabb lakóházak az út mindkét oldalán.A lakóház alapelrendezése egész Székelyföldön általánosságban ugyanaz. 
Az ősi, székely ház eredetileg egyetlen lakóhelyiségből áll, melyet kiegészít szükségképpen az eresz és a kamara. 


Belőle nyílik a ház falához kívülről ragasztott zárt sütőkemence.
A magastetők hagyományosan faszerkezetből készülnek


A tetőgeometriát tekintve sokféle tető létezik a faluban.


Kontyolt tető.


Csonka kontyolt tető.


Az újabb épületeken egyre gyakrabban látható nyeregtető.


A házat általában nem építik utcasorban. A ház utcai homlokzata előtt legalább néhány lépésnyi széles virágoskertet van az utcai áttört kerítésig.


Székely nagykaput nem láttunk a faluban, faragott gyalogkapu is kevés van.


A kihasználatlan romos épületek rontják a faluképet.A régi szövetkezeti üzlet épülete szomorú látvány.Az új asztalok és padok még kereskedelmi tevékenységre utalnak, de a kiszolgálás most szünetel. Szerkezeti szempontból Firtosmartonos útmenti sorfalu.A főútról az egyetlen fontosabb letérő a 135-ös megyei út Tarcsafalva fele.
Firtosmartonos épületei nagyon változatosak.A ház bejárója soha sincsen az utca felől, az udvarra nyílik.
Ha a ház hegyoldalban épül, akkor elöl: emeletes. Ha nem erős a domboldal dőlése, akkor pince kerül a ház első része alá, ha erős, akkor alul rendesen nyári konyha kerül, melléje pince.A ház tornáca faháznál faoszlopos esetenként  faragott, mellvédje egyszerű vagy fűrészelt mintás deszkázás.A ház bejárójával szemben helyezik el, onnan beláthatóan a gazdasági épületeket.


Ha keskeny a telek, akkor a gazdasági épületek közül a csűr a telek végében, az utcai kapuval szemben van.
A csűrkapu egyúttal a csűröskertnek, illetve gyümölcsöskertnek is bejárókapuja.


Hagyományos otthon kialakítására, ami ideálisan  megfelel a mai kor igényeinek, ugyanakkor stílusában, szín és anyaghasználatában, magán hordozza a hagyomány stílusjegyeit, nemkönnyű feladat.Fontos volna, tovább vinni azt a szellemet és hagyományt, mi szerint őseink építkeztek és éltek.


„A székely épület székelységét nem a tornác, nem a boronafal, nem a kopjafa és nem az óriási tetőzet teszi,... 
....hanem az a szellem, mely ezer esztendő alatt a székely népi építészetet kiformálta.”

(Kós Károly)


Elhagyva Firtosmartonos utolsó házait az út jobb oldalán különleges jelenséget láthatunk.A szelektiv erózió következtében,  agyag, homokkő és apróbb szemcséjű konglomerátum váltakozik, és a kevésbé ellenálló anyagokat a beszivárgó- és az esővíz pusztítja és elszállítja.
Változatos alakú, olykor bizarr formájú gombaalakzatok és tornyok alakulhatnak ki.

A gomba alakú alakzatok a legtartósabbak, mert a gomba kalapját alkotó homokkő  vagy konglomerátum ernyőként védi a gomba szárát alkotó lazább szerkezetű talajrétegeket.


Talán ökölbe szorult a székelyek keze?
Az újabb szakadások kialakulásával a meredek falakon újabb furcsaságok jönnek létre.


 Az ilyen jellegű  képződmények nem olyan nagyok mint a  Bucsecs hegységen  levő kőgombák és a Szfinx, a Szászsebes közelében levő Vörös-szakadék agyagtornyai de a 

"miénk".


1 megjegyzés:

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share