2014. január 19., vasárnap

Csekefalva"...az északról lejövő Gagy-vize völgyébe térjünk fel. Csekefalván átvonulva Szent-Abrahámot, Gagy völgyének legnevezetesebb faluját éri az utas, mely község hajdan anya-ecclesiája volt a szomszéd Csekefalva, Andrásfalva és Gagynak.."

(Orbán Balázs)


Székelykeresztúrtól 3 km-re északra a Gagy-patak mellett fekszik Csekefalva. 

 

A falu déli részén látható istálók építésénél a Gagy jobb partja fölötti teraszon  egy XII századi település maradványait találtákUdvarhelyszék korai települései közé tartozik. 


   A falu neve XIII. századi eredetre utal. 


A XI. századi névadást a személynév toldalék nélküli megjelölése jellemzi, a XIII. században illesztették hozzá a falva jelzőt.


Tehát a Cseke régi magyar személynévnek és a birtokos személyraggal ellátott falu főnévnek az összetétele a XII-XIII. század fordulóján alakulhatott ki.


A falu nevének alakulásáról pontos adatokat a Székely Oklevéltár kötetei tartalmaznak, ahol CHIJEKEFFALWA (1567), CHEKEFFALUA (1576), CHEKEFALVA (1598) megnevezések találhatók.


A hagyomány Szent István korabeli nemzetség sarjaként tartja számon a név viselőjét.A csíki krónika leírása szerint Erdély keresztény hitre térítésében a székelyek is segédkeztek. Ez azonban soraikban is belháborúhoz vezetett. Apor, fia Sándorra támadt Bálványos várából. Saját gyermeke Sándor a segítségére siető rokonokkal, és István támogatásával legyőzte.


István e győzelem emlékére Becsék fiaival kápolnát építtetett, és terjedelmes földdel ajándékozta meg őket Pannóniában. 
A legidősebb fiú, Köröns hazatért fiaival, köztük Csekével.Csekefalva ősi település, már az őskorban is lakott volt. Ezt bizonyítják a székelykeresztúri Molnár István Múzeum régészeti kutatásai, melyek õskori, bronzkori, avar kori leleteket tártak fel.


A falu lakói 1640-ben engedélyt nyertek  I. Rákóczi György fejedelemtől templom építésére.


1724-ben már állt a falu régi unitárius temploma.A régi helyén 1836-ban lett kész teljesen az új templom.
"In honorem solus Dei Anno MDCCCXXXVI " 
A torony magassága 26 méter. 
Nyolc évvel a torony felépítése után már repedések jelentkeztek rajta, és a torony dőlni kezdett.Az 1847-ben már javasolták, hogy a tornyot bontsák le, olyan veszélyes az állapota.
Később a torony elhajlása lelassult és 1927-ben a hajó alábetonozásával állították meg a torony dőlését. 

Portikusz a templomhajó déli oldalán.
1873-ban elkészült a templom körüli kerítés. A  kőkarzat  1838-ból származik. 
Az eredeti nyugati kőkarzatot le kellett bontani, fából építették újra. Az Úrasztala 1882-ben készült.
Az orgona előtt a székely identitás jelképe a zászló.
Szürke színre festett kazettás mennyezet.
A kazettás mennyezet csillag dísze.
A templom berendezése, végleges felszerelése, kialakítása elhúzódott a XIX. század második harmadáig.


A  szószék 1838-ból származik. 
A szószék fölött egy 1778-ban készült korona  látható. 
Az orgonát a keresztúri gimnázium adományozta.
Hátas-pad faragott órával.
A második világháború csekefalvi áldozatainak fekete márvány emléktáblája.A bútorzat szürke színűre van festve.

A padokat díszítőfestéssel látták el.A templombelsőkre jellemző díszítés ebben a templomban csak a padok mellvédjén (előlapján) látható.
Minden kazettán más-más virágmotívumot láthatunk. 
A közéjük illesztett feliratos tábláról leolvashatjuk a festés időpontját.Gyakori díszítőelem a vázákban helyezett virágcsokor.
Mai napig az unitárius templom érdekessége a kifelé meghajlott torony, annál is inkább, mert a szemben levő oldalon álló református templom tornya is kifelé dől,

helyiek mondják:  
"Csekefalván a templomok  köszönnek egymásnak".


Csekefalva


 "Csekefalva mindkét tornya
Kicsit igen ferde:
Tántorogván cselekedett,
Aki kitervelte...
Szászrégeni szemmértékkel
Kalapálta földbe –
Hanem elébb jobbik eszét
Kulacsába ölte...
Csekefalva, mert egy csiccsent
Bolondban megbíza –
Székölyhonban hírösöbb, mint
Bologna meg Pisa!"

(Kovács András Ferenc)A toronyban két harang lakik.
Régi harangjait a világháborúban beolvasztották. 

A nagyobbik 200 kg 1742-es felirattal, a kisebbik 25 kg volt. A jelenlegi kis harangot az amerikai, csekefalvi származású magyarok adományából 1923-ban öntették.

"Kivándorolt amerikai testvérek segítségével öntette a csekefalvi unitárius egyház".A nagy harangot 1921-ben öntötték 

 A nagyobbik 142 kg, a kisebbik 83 kg.A toronyból jól látható, hogy Csekefalva úthatásra kialakult sorfalu.
Mellékutcák a faluban a főút mindkét oldalán nyílnak.
Nyugati irányba nyílik az Alsó utca, Vadász utca, Templom utca, Török utca, Felső Templom utca, Túlsó utca és a Csarnok utca.
Keleti irányba nyílik a Verőfény utca, és a Mező utca.A levéltári forrásokban a csekefalvi református iskoláról az első adatok 1783-ból, az unitárius iskoláról 1784-ből származnak.A faluban két telek megvásárlása  lehetővé  tette az új iskola felépítését. 


Az iskola építésének idejét, az építőmester és az akkori tanító nevét is megörökítették az iskola déli tűzfalán:

"ÉPÜLT 1896. Bodo Péter szentábrahámi mester és Elekes György tanító". 


1970-es években egy nagyobb festés-javítás alkalmával a festők ezt lemázolták.Oktatásra továbbra is szükség van, jön az új generáció!


Az első világháborús halottak emlékére már 1926-ban  emlékművet emeltek. 


A a faluból az első világháborúban 37-en, a második világháborúban 15-en haltak hősi halált.
Az iskola előtt egy kopjafa, amit a Csekefalvi Ifjúsági Egyesület állított az aradi vértanúk emlékére, 2005-ben.A csekefalvi lakosok egy része a XVII. század elején elhagyta az unitárus vallást, és református hitre tért. 
Leváltak a Szentábrahámi egyháztól, és Keresztúrra jártak istentiszteletre.A reformátusok  1640 után, valószínűleg középkori eredetű, a XVII. században már romos kápolnát építettek újjá.

XVI-XVII. századi faluhelyhez képest a kápolna még a határban feküdt.A régészeti feltárások, és az 1972-es adatfelvétel szerint a mai református templom 1814-től 1834-ig épült. Három évvel később  nekifogtak a torony  építésének folytatásához.
A támpilléres  torony magassága 26 méter. Kopjafa a templomkertben.
Portikusz a templomhajó déli oldalán.
"Adjad fiam a te szívedet nekem."
 Az eredeti szószék 1909-ben épült kőből és téglából.
1985-ben  kehely alakú fából készült szószékre cserélték le.
A templom falán itt is látható a második világháború csekefalvi áldozatainak  fehér emléktáblája.
A templom kőből és téglából épült 102 négyzetméteres alapterületen.
Hossza 15 méter, szélessége 8 méter, magassága 6 méter.
Festett deszka mennyezet.
Varottasokkal díszített papi pad.
A fából készült szürke színű legénykarzat.

Festett karzati kazetta 1829-es évszámmal.
A padok 1830-ban készültek
Az orgonát a XVI. században a Csoflek testvérek készítették barokk stílusban.
A templomot 1888-ban és 1902-ben restaurálták.
A helyreállítási munkálatok 1983-1985 is között folytak. A mennyezeten is látható egy 1829-es évszámú kazetta.
Aranyozott díszítésű szószék korona.

Belső panoráma.
Ovális ablak a torony második szintjén.A toronyban két harang lakik.

Régi harangjait a világháborúban beolvasztották.A nagy harangot 1921-ben öntötték.
A kis harangot az amerikai, csekefalvi származású magyarok adományából 1923-ban öntették.

Kilátás a templom toronyból  Keresztúr irányába.
A Gagy völgye északi irányba.
A falu házai a Gagy patak mentén.


A falusi kereskedelem központja a "Bolt".


A Művelődési Ház 1987-ben épült.


Az unitárius papilak épülete.Az adományozók tiszteletére állított kopjafa az udvarban.
2002-2007A református papilak épülete.


Az emeletes ház ritka látvány a faluban.Gyakori látvány a padlástér beépítése.A XX. század közepén a falu hagyományos gazdálkodásának megszűnése, a falu épületeiben is megmutatkozik.Ha egy faluban minden ház másféle, s közöttük rossz esztétikai minőség is akad, a falukép érdektelenné válik.


A falu rövidesen, csak attól falu, hogy vidéken van.


Faragott székely gyalogkapu.A kapuk mellett "szakálszárító" is láthatóRovásüzenet a betérőnek.Új faragott székely nagykapu  is található a településen.  A székely kapuk egyik fontos eleme a rájuk vésett üzenet. A porta tulajdonosai igyekeznek ezeket rímekkel megfogalmazni, röviden, tömören úgy, hogy amellett hogy szellemesen hatnak, belegondolva komoly mondanivalót is hordoznak."SZIKLAVÁRUNK AZ OTHONUNK"

hirdeti Major Béla és Török Eszter kapuja.
A faluban találkozunk  kőzábés ( kőoszlop) székely nagykapuval is.Érdekes, hogy Udvarhelyszéken ezek a kapuk általában a XIX. század utolsó évtizedében készültek.


   Csekefalvát az elmúlt évszázadokban székely magyarok lakták


 Más etnikumú lakosság csak elhanyagolható számban  mutatható ki.
A falu határában megtelepedett cigány népesség az utóbbi években megszaporodott.


Korabeli adatok szerint a települést 1567-ben 15 kapuval jegyezték.


1614-ben 33 családfőt írtak össze.


1786-ban már 298 lakója van a falunak.


1850-ben 468 fő a lakosság.


1868-ban 512 személy lakik a faluban.


Az első világháború előtt 1910-ben már 542 lakósa van.1941-ben 496 személy lakott a faluban.1992-ben 496 lakosából 438 magyar,... 
...43 cigány és 15 román volt.


A 2002-es népszámláláskor 524 lakósból 484 magyar


      A XX. század első harmadában sokan elvándoroltak a faluból Kanadába, Egyesült Államokba, Dél - Amerikába. A mai falut szántóföldek ölelik körül, melyek a keleti és nyugati oldalon emelkedő dombokra is felnyúlnak.


 Az 580-600 méter magas dombok lejtőin kaszálók, legelők, szőlők, és gyümölcsösök is találhatók, míg a nyugati oldalon erdő borítja a magaslatot. A falu környékét határoló dombok festői látványt nyújtanak.

Szentábrahám következik!Nagyobb térképre váltás

1 megjegyzés:

  1. Köszönet a részletes és pontos bemutatásért, leírásért, a falu jellegzetes régi épületeinek fotózásáért.
    Csekefalván jártakor az unitárius templom festett kazettás ajtója restaurálás alatt volt, most már a helyén hírdeti a régi mester tehetségét.
    Isten áldja munkáját.
    Moldován-Szeredai Noémi unitárius lelkésznő

    VálaszTörlés

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share