2011. január 31., hétfő

Kiskede

A Kedei-patak völgyfőjében, a Medeséri-tető déli előterében fekszik Kiskede, a tengerszíntől 500-525 m magasságban  s tőle délnyugatra ikerfaluja, Nagykede. Mindkettő Siménfalva községközponthoz tartozik. Kaviccsal megszórt földúton Rugonfalva felől közelíthető meg viszonylag könnyen, a távolság 4,3 km.


A falu belterülete alig 36 hektár, amit túlnyomó részt fátlan dombok ölelnek körül. Tipikus útifalu a Kedei patak völgyében. 


Az első írásos feljegyzés a településről 1567-ből származik Kus Kede, Kws Kede, Kiskede névalakban.


1614-ben 15 családfőt írtak össze a faluban.


1786-ban a lakosság  162 fő.


1850-ben 176 lakós.


1941-ben 228 személy


Kiskede mint falu nagyobb település, mint Nagykede, de lakossága nem éri el a százat. 2002-ben a népszámláláskor falunak 73 lakosa volt, ebből 71 magyar és 2 román., A középkorban a falu Székelyszentmiklós templomához tartozott, a reformáció korában Kiskede teljesen unitáriussá lett, Nagykedében reformátusok is maradtak.A két Kede együtt építette a két falu közötti Templomdombra unitárius templomát. A két település egy egyházközséget alkot, amely 1816-ban nyerte el önállóságát Székelyszentmiklóssal szemben.


Hiteles adatok szerint 1723-ban már létezett a templom, 1900–ban újraépítették fából, egyszerű, sima vonalú új reneszánsz stílusban.A régi templom festett  mennyezete, ami 1805- ben készült, lebontás után a kolozsvári EME múzeumába került. A jelenlegi templom mennyezete egyszerű  kék színű fakazettás.
A templom déli oldalára építették  a kemény cserefából készült haranglábat.
 Mindegyik oldalon két-két kör alakú ablak van vágva, mintha a torony a négy égtáj felé meresztené figyelő szemeit A két harangot hordozó magas süvegű, talpas, magas törzsű fatorony mindössze ötoszlopú, belső közbeeső padlószinttel, beépített lajtorjával rendelkezik.


Egy kisebb régi harang.A nagyobb az első világháború után öntött harang.A templom  déli falán látható
 Tiboldi István tanító, népköltészeti gyűjtő, író, emléktáblája.
...... 

"Szép a Nyikó és vidéke,
Jámbor székely szabad széke,
Szebb ott még a fűzfaág is,
Mint másutt a gyöngyvirág is."
....... 
(Tiboldi István. Nyikó mellett)Kiskede lakói hősi halottaiknak terméskőből faragott emlékművet állítottak a templomkertben.
 Az emlékmű magassága 1,35 m.  A 2000 ben rendezett falutalálkozó emlékére kopjafát állítottak  az emlékmű mellé.A nyeregből letekintve a falura a növényzetből kilátszó legnagyobb épület a falu iskolája.


Az első elemi iskolát 1820-ben létesítették Nagykedével közösen, ebben az iskolában tanított Tiboldi István népköltészeti gyűjtő, író.


Tanulók hiányában.évről évre nehezebb volt újraindítani az összevont I-IV osztályt a faluban, végül felszámolták az iskolát .Ma ilyen egy osztályterem a kiskedei iskolában.


A falu lakói közül sokan a kollektivizálás után Székelykeresztúrra húzódtak.


Napjainkban olyan nyugdíjasok is vannak, akik öregségükre két otthon között ingáznak.  Az 1989-es rendszerváltás után visszavárta őket az időközben megüresedett szülői ház és a birtok.

A faluban a főútról ágazik el a Temető utca, a Puszta utca, és a Diafala utca.


Mezei úton juthatunk el a nagykedei  nyeregben levő unitárius templomhoz.


A faluban sok épület lakatlan vagy kihasználatlan.Kiskedén faragott székely nagykapuval nem találkozunk.


Székely gyalogkapuból láthatunk  faragott, és...... faragott és festett kaput is a faluban.


A falusi építkezés legfontosabb  jellegzetes épülete a székelyföldi csűr. Ezt nem minden esetben építik telekhatárra, sőt gyakran hagynak hátsó veteményeskertet mögötte.


Esős időben a falu utcái járhatatlanok.


Nem jár már erre az autóbusz, üzlet nincs a faluban. 


Sokatmondó, beszédes amit ma egy kis faluban a fényképezőgép rögzíthet, de amiről fénykép készült az egykor volt, létezett !  

2011. január 30., vasárnap

Nagykede


"Hogy a Fehér-Nyikó mentének minden falujával ismeretesek legyünk, még be kell tekintenünk a Rugonfalvánál beszakadó Kis-patak völgyébe, hol két egymás meletti völgyfőben fekszik a két Kede, Kis- és Nagy-Kede, bár ketten se igen nagyok, alig számitván 600 lakost. Az unitáriusok szerény kis fatemploma a két falu közötti Templom oldal nevü helyen fekszik magányosan; e templomról példabeszéd is van, mely a gyenge menhelyről mondja, hogy: csak olyan menedék, mint a kedei templom."
"E példabeszédet pedig ekként hallottam értelmezni, hogy egykor egy kifáradott s a vadászoktól nagyon szorongatott nyul éppen az isteni tisztelet folyama alatt bemenekült e templomba, de itt sem talált biztonságot, mert a hivek ajtót zártak, s az áhitatosságukat zavarót elcsipték."

( Orbán Balázs )Rugonfalvától északra a Kedei –patak suvadásos völgyfőjében, szélvédett területen fekszik Kiskede ikerfalvaként Nagykede. 


Nagykede, Rugonfalva felszegi része felől, a kedei patak völgyébe vezető 38-as kaviccsal megszórt  községi földúton közelíthető meg, viszonylag könnyen.  


A falu neve régi magyar személynévből keletkezett.
( Ernst Wagner szerint először 1436-ban, Kedei János tordai főispán nevében fordult elő.) 1505-ben Kede néven jelentkezik a forrásokban, 1567-ben Nagy Kede a regestrumban 5 kapuval szerepel.

 


1614-ben 7 családfőt írtak össze a faluban.
1868-ban a lakosság száma elérte a 427 főt.1941-ben már csak 195 személy lakik a faluban.


A falu a 2002-es népszámláláskor összesen 25 lakossal rendelkezett, ebből 24 magyar.A falu lakói a világháborúk hősi halottaiknak emlékművet állítottak.Az első világháború 12 áldozatának emlékoszlopa 1926 ból.


A második világháború nagykedei áldozatainak emlékoszlopa.A falu Felszegre és Alszegre tagolódik négy utcával: a Doktor utca, Nagy utca, Kis utca, és a Templom utca. 


A település formáját tekintve dombvidéki kis halmazfalu.


A középkorban tiszta katolikus falu a reformáció korában válik unitáriussá. A szintén többségébe unitáriussá lett Kiskedével együtt építették a két falu közötti Templomdombra a  templomot.


Így a két település egy egyházközséget alkot, amely 1816-ban nyerte el önállóságát Székelyszentmiklóssal szemben. 


Hiteles adatok szerint 1723-ban már létezett a templom, 1900–ban újraépítették fából, egyszerű, sima vonalú új reneszánsz stílusban.


Kiskede lakói hősi halottaiknak terméskőből faragott emlékművet állítottak a templomkertben.
 Teteje félkör alakúra van csiszolva. Az egész emlékmű magassága 1,35 m.


A nagykedeiek kapuja a templomkertenEmléktábla a templom falán.
Az első elemi iskolát 1820-ben létesítették Kiskedével közösen, ebben az iskolában tanított Tiboldi István népköltészeti gyűjtő, író.
......

"Szép a Nyikó és vidéke,
Jámbor székely szabad széke,
Szebb ott még a fűzfaág is,
Mint másutt a gyöngyvirág is."
.......
(Tiboldi István. Nyikó mellett)Bejárati ajtó a templom déli oldalán.


A régi templom festett  mennyezete, ami 1805- ben készült, lebontás után a kolozsvári EME múzeumába került.


 A jelenlegi templom mennyezete egyszerű  kék színű fakazettás.A második világháború áldozatai emlékére, márványtáblát helyeztek el a templomban is.


A templom déli oldalára építették  a kemény cserefából készült haranglábat.
. Mindegyik oldalon két-két kör alakú ablak van vágva, mintha a torony a négy égtáj felé meresztené figyelő szemeit

A fatorony ereszgerendájába az 1779-es évszám van bevésve, feltehetően ez készítésének ideje.

 A harangházat kettős idomú zsindelyezett tetősüveg fedi, a talpgerendáktól felnyúló császárfa kiálló végén gömbidom és farkasfejet mintázó szélvitorla van.A harangláb tornyában két harang lakik.


Egy kisebb régi harang.


A nagyobb az első világháború után öntött harang.


A templom körül a kaszálatlan fűben még álló, és kidőlt sírköveket láthatunk


Nagykedéből  egy kiadósabb sétával  amelybe beleértődik a Templomoldal megmászása jutunk Kiskedébe. 


Van egy vicc, ami arról szól, hogy valami olyan, "mint a kedei anyák napja", amelyben se anya, se gyerek nincs (csak a lelkész, aki az elöregedett lakosoknak anyáknapi szertartást végez).


A faluban élő reformátusok  1890-ben református templomot építettek fából, amit 1942-ben lebontottak. Később a falu közepén emelkedő kistornyos imaházban tartottak istentiszteletet. Az imaház megromlott állapota miatt ma családi háznál gyűlnek össze a hívek. 


 A református egyház keretében, Nagykedében külön elemi iskola 1922-ben létesült . 1948 után mint állami iskola működött egésszen 1970-ig, akkor tanulók hiányában megszűnt. A kiskedei iskola fogatta a tanulni vágyókat. A faluban 1975-ig élénk kulturális élet folyt. Nagykedében  1923-ban faluházat is építettek, ahol évente színdarabos bálokat, szabadtéri táncmulatságokat, majálist, rendeztek.


A faluban régen  könyvtár is volt, sajnos a könyvek legnagyobb része a második világháború alatt elveszett.


Ma a nagyfokú elvándorlás miatt gyakorlatilag megszűnt a kulturális élet a faluban. A falu lakói a múlt század második felében Keresztúrra húzódtak, ahol  gyáraknál,  üzemeknél helyezkedtek  el, és ott élték le az eltelt évtizedeket. 


 A rendszerváltás után többen visszatértek az időközben megüresedett szülői házba, és most két otthon között ingáznak.


Régi felújított épületeket hétvégi háznak használnak


 Nem jár már erre az autóbusz, üzlet nincs a faluban,csak a néma csend mindenhol.
Feltűnő dolognak számít az idegen, vagy a fényképezőgép.


Nagykede, Székelykeresztúrtól hét, Rugonfalvától négy kilométerre van, mégis csendes, nyugodt hely, pihenésre kimondottan alkalmas.


Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share