2011. november 30., szerda

Nagysolymos"Azon vikvok (hegyes völgyes, hápa-hupás) vidék, mely Bőződ völgyén alul, a két Küküllő között van, Pártium nevet visel; hihetőleg azért, hogy ezen több, Küküllő megyéhez tartozó falu által megszaggatott s vegyes népség által (sok jobbágyság volt e falukban) lakott rész csak később lön a székelyföldhez, illetőleg Udvarhelyszékhez csatolva."
                                                  (Orbán Balázs)


"Ezen, körülbelül 4 négyszög mfld. kiterjedésü, hegyes vidéknek két fővölgyülete van, melyeken két ellentétes irányban folyó patak törtett le, mert e vidék mind a két Küküllővel jó viszonyba kivánván lenni, mindkettőnek egyformán adózik. E patakok a Bőződtől nyugatra eső hegyekből eredő Solymos pataka, mely mellett a Két Solymos, Oláh Andrásfalva (megye) Sz.-Erzsébet és torkolatjánál (a szintén megyéhez tartozó) Sárd fekszik, hol egyszersmind Udvarhelyszék határvonalát alkotva, a nagy Küküllőbe ömlik."
                                                   (Orbán Balázs)Nagysolymos , Székelyudvarhelytől 58 km-re nyugatra, Székelykeresztúrtól 30 km-re északnyugatra, a Nagysolymosi- (vagy Lok) patak völgyében fekszik.


A községközponttól, Székelyandrásfalvától  6 km választja el.


Egykor székely fejedelmi solymászok faluja, a régi falu a mai alatt, a patak két oldalán terült el.


A középkorban a falu lakói sólymokat szolgáltattak a fejedelmi udvarnak és a török portának.


A település nevét 1333-ban Solumus néven említi a pápai tizedjegyzék


1550-ben Naghsolmos formában jelentkezik.


1567-ben a falut a regestrum 27 kapuval jegyzi.


1333-ban a falunak már plébániatemploma van.


A falu papja, Béda a pápai tizedjegyzék szerint 1333-ban 3 banálist fizet.


Egy 1492-es oklevélből az derül ki, hogy a székelyek a Báthory Isván vajda elleni mozgalomban Naghsolmost is érintették, és helybelieket is bevontak.


1514-ben Antal a falu plébánosa,  peres ügyben oklevelet állít ki.


1576-ban 32 fejedelmi tulajdonú jobbágyporta után vetették ki az ötven dénáros adót.


A falu neve a középkorban elterjedt, ázsiai eredetű sólyomvadászathoz fűződik.


A régészeti kutatások folyamán Nagysolymos belterületén és környékén emberi élet nyomaira bukkantak. 


A falu 450-475 méter magasságban, a Nagysolymosi patak két oldalán terült el.


Ősvár nevű határrészén egykor 1,2 hektár területű földvár állott.


A hagyomány szerint Nagysolymos határában három vár volt, amelyek megvédték a falubelieket a törökök támadásaitól: Várhely, Úrvár, Ásvár.


A faluban kétszer tartottak széki ülést. 1492-ben Báthori István elleni panaszokat fogalmazták meg itt.


1727 ben törvényeket hoztak a dohányzók, a dorbézolók, káromkodók és az erdőégetők ellen.


A református lelkészi lakás bejáratánál most állítják a faragott székely nagykaput.


 János evangéliuma a következő szavakat adja Keresztelő Szent János szájába: „Annak [Jézus] növekednie kell, nékem pedig alábbszállnom.”


Faragott gyalogkapu a református templomhoz vezető lépcső előtt.


A lépcső tetején újabb gyalogkapu fogad.


Itt a falu északnyugati szélén, a Bálványos hegy teraszán  áll Nagysolymos átépített temploma, középkori toronnyal.


Középkori templomából csak a torony maradt meg, miután a templomot 1847-ben lebontották s anyagát az új templom építésénél felhasználták.
A torony falvastagsága 180 cm, alulról felfelé keskenyedve. A dél felé sokszögzáródású templomhajó keleti oldalán portikussal védett bejárat nyílik,A középkori tiszta katolikus lakosság a reformáció során átéli a változásokat és végül is az unitáriusok jutnak többséghez és a templomhoz. 


1639-ben azonban  a szombatosok felszámolásával a reformátusok lesznek többségben, s a fejedelmi bizottság a reformátusok javára dönt, s ők veszik birtokukba a templomot s tartják meg a mai napig.A templom belsejében az északi, és déli oldalon egy-egy kő lépcsőfeljárós karzat van.


A templomban látható két hátas, rokokó motívumokkal díszített pad egyikén MDCCCVIII-BAN felirat olvasható.


A templom berendezési tárgyai között az átépítés előtti időből is találunk festett asztalosmunkákat. 


A második világháború 23 nagysolymosi áldozata emlékére márvány emléktáblát helyeztek el a templomban.


A templomot 1847.évi átépítése előtt alaposan renoválták. Az újjáépítési költségek egy részének fedezésére a parciális zsinat „kéregető levél” kibocsátását engedélyezi. 


A templom orgonáján az 1910-es évszám látható.A templom kazettás mennyezetén feliratos tábla  csak az orgonakarzat felett van, mely szerint EZEN MENYEGZET KÉSZÜLT AZ ENGI JÓZSEF CURÁTORSÁGÁBAN 1847 AUGUSZTUS NAPJAIBAN.


Kazettás mennyezetének csak a közepét díszítették virágmintával.


A szószékkorona mestere segesvári volt: FECIT JOHANNES FOLBERT SCHAESBURGENSIS ANNO 1807.


A nagysolymosi toronyban két harang lakik.


A  templom felirat nélküli, középkori harangja az elsõ világháború idején semmisült meg.


Egy régi latin harangfelirat így szól: "vivos voco, mortuos plango, fulgura frango", magyarul: "az élőket hívom, a holtakat siratom, a villámokat megtöröm". A nagysolymosi harangon az alábbi változatban olvashatjuk: "Az élőket hivom, a halotakat siratom, a villámokat töröm, és az Istent dicsőítem"


Nagysolymos házai a templom toronyából fényképezve.


A templomkertben 1929 ben állították a Baló Dénes által díszített emlékoszlopot.  


Az 1914-1918- as világháborúban elesett nagysolymosi hősök neveit vésték az emlékoszlop oldalaira.


A falu közösségéről a korabeli összeírások alapján tájékozodhatunk. 


Nagysolymosból két lófőt és két lófőségből kiesett személyt jegyeztek fel 1566-ban. 


1567-ben 27 szabad portát vettek számba a faluban. 


1576-ban 32 fejedelmi tulajdonú jobbágyporta után vetették ki az ötven dénáros adót. 


1614-ben 57 családfőt írtak össze a faluban.


A lakosság létszáma 1786-ban 791 fő volt.


1868-ban 1042 személy lakott a faluban


1910-ben a falu lakossága  951-re csökkent.


A második világháború kezdetekor a lakósok száma 928 fő.


A 2002-ben tartott népszámláláskor 346 lakósa volt a falunak.


Nagysolymos is kihalófélben van. A faluban többnyire idősebbek élnek, és egyre 
kevesebb a ház, amelyben laknak is.


1873-ban létesült az első községi iskola a faluban.


Az iskola építése 1881-ben fejeződött be, és 1889-ben népiskolává alakult.


Vasrácsok ajtón ablakon, ez a falu üzlete.


A művelődési ház helyet ad a falu kulturális és közösségi életének szervezésére, lebonyolítására, valamint iskolai és  magán rendezvényeknek.A XVII. századi döntés után a nagysolymosi unitáriusok új templomot építenek maguknak.

  
A XVIII. században már unitárius anyaegyháza is van Nagysolymosnak.


templom főbejárata a déli oldalon láható portikusz mögött nyílik.


A templom mennyezetének lécezése  fehér alapú kazettás jelleget ad a felületnek.


A szószék a koronával


A templom bútorzata, az unitárius templomokban megszokott kékes színárnyalat helyett vöröses-barnára van festve.A díszes szószékkoronán az 1872-es évszám látható.
Az unitárius templom tornyában két harang lakik


A harang azon kevés tárgyaink egyike, amely többezer éves múlt után napjainkban, mindennapi életünkben változatlan alakjában és funkciójában van jelen, nem „ment ki a divatból”, nem helyettesíthető.


Évszázadokon át komoly veszélyt jelentett a harangokra egy-egy háború kitörése, mivel az ágyúkat hasonló összetételű bronzból öntötték, s ha úgy fordult a helyzet, rekvirálták akár az ország legszebb harangjait is.


Kilátás az unitárius templomtoronyból keleti irányban.


Déli irányban jól látható a völgy hosszában települt falu.


Északi irányba tekintve a környező dombok, és a református templom látható.


Érdekes látvány nyújt a magasból egy falusi gazdaság.Végigjárva a falu utcáit láthatjuk, hogy ezek a régi házak annyira jól meg voltak alkotva, hogy napjainkban is jól megállják a helyüket.


Száz- kétszáz éves házakat is találtunk, amelyek szinte teljes pompájukban eredeti állapotukat tükrözik.


Bár Székelyföldet egységes építészettel szokták jellemezni, itt mégis más jelenik meg.


Nagysolymoson is látható a szászok lakta vidék közelsége, itt szinte minden porta előtt kőoszlopos, erődített kapuzatot építettek.


A szász és székely építészet ötvöződéséből kialakult házépítési gyakorlat időtálló, robusztos ingatlanok megalkotásához vezetett.


Jellegzetes építkezési forma még a lakóházak közelében lévő csűrök épületei.


A székely falvak folyamatosan elnéptelenedtek. Az ifjúság új irányvonalat követ, és nem tudni, mi várható az újabb és újabb politikai változásoktól, gazdasági megszorításoktól ám a jelek nem biztatók, az életkörülmények nemigen javulnak…

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share