2014. február 21., péntek

KisgalambfalvaA Nagy-Küküllő bal partján, Székelyudvarhelytől 23 kilométerre található egy székely falu:  Kisgalambfalva.


"A Kereszturtól negyed órára fekvő Bethfalván felül a völgy csakhamar összeszorul s azon hegyszorosok egyikébe értünk, melyek hadtani szempontból oly jelentékenyek s milyek a székelyföldön minden nyomon találtatnak, s éppen hadtani tekintetek telepitheték a székelyt ezen kopár és terméketlen vidékekre…."
(Orbán Balázs)
"…Az emlitettem kis-galambfalvi hegyszorosban a Küküllő völgye annyira összeszorul, hogy a folyamnak és utnak alig marad ott egy kis szüken kimért helye."


(Orbán Balázs)
" Mind két oldalról meredek, csaknem függélyesen emelkedő hegyoldalok határolják, és pedig a jobbparton a Várkapuszáda nevü hegynek Nagy-Mál nevü hegyfoka,..."

(Orbán Balázs)
"...a balparton a Galathtetőnek meredeken le szelt oldala."

(Orbán Balázs)


"E hegyszoros torkolatjánál, a folyam balpartján fekszik Kis-Galambfalva. Ez egy csekély terjedelmü területen fekvő népes falucska, mely 1830-ban egészen leégvén, nagyon szabályszerüen épült-fel és pedig részint a tüzmentesség tekintetéből, részint mert e faluban sok a kőműves (épitész); a házak mind kőből épültek cserépfedélre. Mennyire óhajtandó lenne, hogy e példát székely atyánkfiai másutt is kövessék, mi legbiztosabb ellenszere lenne az oly gyakori égéseknek!"

 (Orbán Balázs)


Székelyudvarhelyről a 137-es megyei úton érkezünk Kisgalambfalvára.
(A tábla szerint egy keveset előre, utána balra kanyarodunk?)


Kisgalambfalva nem hivatalos falutáblája.


A főútról betonhídon keresztül vezet az út a faluba.


A falu elején a volt termelő szövetkezet hídmérlege.Az épületen látható "PISZKE PAPIR" zászló nem mezőgazdasági tevékenységre utal.


Az 1968-as közigazgatási átszervezéskor a falut Bögöz községhez csatolták.


2004-ben Nagygalambfalva és Kisgalambfalva kivált Bögöz községből. 


A falu a 2 kilométer
 távolságra fekvő Nagygalambfalva községközponthoz tartozik.A falu központjában látható, az 1798-ban újjáépült református templom.
Középkori település tiszta katolikus lakói a reformáció idején reformátusok lesznek.

Az 1802-ben épült torony, magassága 37 méter.A négyszögletű, három szintes templomtorony,...

...  bádogtetővel fedett toronysisakkal.


A templom déli bejáratát portikusz védi.
Az északi oldalon a hajó és a szentély fala is támpillérekkel erősített.A faluban középkori templomról nincs adat és feltételezik, hogy nem is volt.


1660 körül egy kis kápolnát említenek a településen.  
Az első templom a XVII. században  épülhetett de 1661-es török pusztításkor megrongálódott.
1666-ban a templom javításának szükségességét sürgetik,
 „látván annak pusztulását."


1674-ben a kisgalambfalviak vonakodnak, hogy a nagygalambfalvi templom javításához hozzájáruljanak.A mai templom alapterülete 175 négyzetméter.Hosszúsága 17,5 méter szélessége 10 méter magassága 11 méter.


A szószék korona 1805-ben készült Segesváron.

A szószékkorona külső felirata „Néhai Felszegi Tamás fiai, a feleségükkel együtt.  Anno 1805 A.J.F. Schesburgienzinsis”.  A szószékkorona belső felirata: „Isten dicsőségére, ezt a koronát csináltatták négy testvérek U. Mint Tisztelt ez: SZ. Újfalusi Felszegi Sándor, Sámuel, János és Lajos Uraimék, a maguk költségén”.A templom mennyezete, szürkére festett kazettás deszka mennyezet.Az 1790-es tűzvészre emlékeztet a mennyezet festett kazettájának felirata: „Ez a mennyezet épetetett az eklézsija költségén W. Sándor Gergely papságában, anno 1798. A Magassagosnak dicsőséges székei eleitől fogva volt a mi szenthajlékunknak helye. Jerem. 17. r. 12. vers. Templom torony-harang mennyezettel egybe elegett volt 1790-be.”A 8 változatú 4 oktávos orgona  pontos építési ideje ismeretlen. Belső felirata szerint: „Ez az orgona újítatott Mátisfalvi Szőcs Sámuel álltal 1887-ben.” 


Az orgona jelenleg nem működik.


Az orgona karzat mellvédjén az 1881- es évszám látható.Az Úr asztala.
A Budapestre került kisgalambfalvi, Albert Ferenc 1942-ben címeres nemzeti lobogót ajándékozott szülőfalujának.


A zászló felirata:
" Felszabadulásunk emlékére. Büszkén lobogj, hirdesd a magyar feltámadást. 1940 szeptember. 
Albert Ferenc és családja ajándéka."


"HA ISTEN VELÜNK KICSODA ELLENÜNK"
A toronyban lévő, 1798-ban, a segesvári Tellman Mihály által öntött harang 1879. január 24-én elhasadt. 

A felirata szerint: „A K.galambfalvi ev. ref. Ekklézsia újra öntette saját költségén 1884 július havában, harangöntő Segesvari Machen Mihály álltal”.A régi toronygomb

(A toronygomb belül üres, s rendszerint fém kazettába vagy tokba zárt értékes kortörténeti dokumentumokat, tárgyakat tartalmaz a templom, vagy a torony építésének vagy renoválásának idejéből.)Napjainkban a toronyban 2 harang lakik.
A kisebbik 133 kg-os  harangot a világháborúban elesett, és eltűnt kisgalambfalviak emlékére,......1924-ben öntötték Nagyszebenben.A 317 kg-os Nagy harangot  1932-ben öntötte Klein Oszkár Kudzsiron.A templomkert faragott székely gyalogkapuja.A szájhagyomány szerint régen a Rez tetőn egy várban lakott egy neves úr, akinek volt egy fia. 
Ez a fiú a Galat tetején álló vár urának lányába lett szerelmes. 
A fiatalok valahányszor találkoztak, becézték egymást:
 "kisgalambom"-nak szólította a fiu a lányt, "nagygalambomnak" szólította a leány a fiút.
 Később a fiú faluját Nagygalambfalvának,... 

...a lány faluját Kisgalambfalvának nevezték el.A kisgalambfalvi  általános iskola.
 Vékás Domokos nevét viseli.
Vékás Domokos (1926-1995) Kisgalambfalván született. 
Magyarországot több külföldi követségen képviselte.

 Ő volt az utolsó magyar konzul Kolozsváron, amikor megszüntették a magyar konzulátust.2009-ben falutalálkozót szerveztek és ünnepélyesen fela­vat­ták az új sport­csarnokot.A létesítmény megvan csak céljának megfelelően használni kell.


A faluban 2012 szeptemberében avatták fel a korszerűsített és felújított kultúrházat.
  A színpad és a nézőtér padlózatát kicserélték, korszerűsítették az elektromos hálózatot, fűtésrendszert módosítottak, elkészült a kerítés.

Az épület ad otthont az ekhós szekér nyomában elnevezésű színjátszó fesztiválnak is. Mint minden faluban itt is van Bár és Vegyes üzlet.A templom előtti kicsi térség az emlékezés és az emlékeztetés helye.


Itt áll a hősi emlékmű a két világháború kisgalambfalvi halottainak neveivel.Eredetileg az országzászló talapzata volt, a négyéves “magyar világ” idején épült. 


Egy Bajza József-idézet

"Nyugosznak ők, a hős fiak, dúló csaták után."
(Kisgalambfalva felnőtt férfilakosa közül minden ötödik meghalt az első világháborús frontokon.)A második világháború kisgalambfalvi hősi halottai.24 hősi halott a falu 700 lakosából.  Itt  áll a Millenniumi emlékkő is, ezzel a felirattal:
 “Magyarország ezeréves fennállásának emlékére, 1896.” 
Az 1100 éves fordulón hozzátoldották az 1996-os évszámot. 

1896-ban állították a falu bejáratánál.

Az első világháború után a vasúton túli erdőbe, a Máloldalon rejtették el, de 1940-ben visszahelyezték eredeti helyére.
1944-ben behozták a faluba s az írásos felével letették a kultúrotthon udvarán levő  klubhelyiség bejárata mellé.
Amikor a második világháborús emlékművet építették, akkor helyezték a mostani helyére.


"Hol sírjaink domborulnak"

A kisgalambfalvi temető a Kertfőle határrészen.Faragott sírkő a temetőben.


A 2012-ben épült kisgalambfalvi ravatalozó.  Itt  egyforma végtisztességet kaphat mindenki.  


A falu területe ősidők óta lakott volt. 


Határában számos őskori, római és népvándorlás kori lelet került elő. A Várkapuszádán a hagyomány egykori erődöt tart számon. A falutól délnyugatra a Galathtető nevű 764 méter magas hegycsúcson állt egykor Galath vára.A népvándorláskori vár nyomai a hegyoldalon még megtalálhatók.Feltételezik, hogy a viszonylag nagy alapterületű vár a székelyek egyik határvára volt. 


A legenda szerint a tatárok elfoglalták, és a várpincébe hordták össze rablott kincseiket(Tatárvárnak is nevezték). A mai falu a 13. században népesülhetett be. 1567-ben már 20 kaput írtak össze a faluban.


1614-ben 43 családfőt írtak össze.1786-ban a tűzvész előtt a lakosság 182 fő. 1850-ben 797 lakója van a falunak.1868-ban 670 fő a lakosság.Az első világháború előtt 1910-ben 664 fő.A második világháború kezdetekor 1941-ben 677-en laktak a faluban.1992-ben már csak 471 fő a falu lakossága.2002-ben a lakosság 571 fő mind magyarok.


A falu neve írott forrásban először 1506-ból maradt fenn.
A falunév eredetét illetően feltételezik hogy az Ó Galam elferdítéséből származik, hisz a közelben volt Galam vagy Galambod  vára.
Egy 1550-ből való perirat Kysgalambalwa alakban őrzi a falu nevét.1567-es lófők adójegyzéke "Kwsgalabfalwán" formában írja. 1569-től említik az oklevelek a nevet "Kws-galambfalu" alakban.A falu hivatalos neve Kisgalambfalva,...


...románul Porumbenii Mici, régebben a Golumba Mică nevet használták. 


Településszerkezeti szempontból  dombvidéki halmazfalu.
Tengerszint feletti magassága 425-435 méter.


Hogyan alakult Kisgalambfalva építkezése az elmúlt  századokban?
Tudnunk kell mi is történt a településen 1790-ben.

1790 június 2-án tűz ütött ki a falu belterületén.Teljesen leégett 77 lakóház.


Megsemmisült 63 csűr.
Leégett 196 kisebb épület.


Elpusztult a papilak és a tanítói lakás.


Megsemmisültek az egyházi iratok.


Orbán Balázs leírása szerint a falu 1830-ban is leégett.Ezek az események  meghatározták a falu további szerkezeti felépítését.A tűzesetek után a házakat csak kőből, és téglából építették.
 A falu hagyományos gazdálkodásának megszűnése az elmúlt évszázadban, a falu épületeiben is megmutatkozik.


A falu utcáit járva tapasztalhatjuk, hogy Kisgalambfalva egyik legnagyobb értéke a hangulatos falukép.A faluban szászos  jellegű építkezés figyelhető meg.A kapuk többsége nagy magas kőkapu és kőkert, ami azt a célt szolgálja, hogy az útról ne lássanak be az udvarra.
A zárt utcafrontok, a magas kőkapuk is, Kisgalambfalva sajátosságai közé sorolhatók.A szász és székely építészet ötvöződéséből kialakult házépítési gyakorlat időtálló, robusztos ingatlanok megalkotásához vezetett.A régi kőkapu mellett megjelentek a sátortetős,... ... vagy nyeregtetős kockaházak.


A faluban  láthatunk régi kontyolt tetős,......vagy csonka kontyolt tetős házakat.  


A falusi hagyományos lakóépület állomány eredeti vagy átalakított formában még létezik.


Még őrzik a lakáshasználat és építészeti arculat generációk során kialakult hagyományát. A csonkakonttyolt nyeregtetővel épült házak, oromfalain vakolatdíszek láthatók. 


Még láthatóak régi, megmaradt és jó állapotú parasztporták, az istállókkal, a pajtákkal, csűrökkel. 


A gazdálkodóudvart a csűr, illetve nagyméretű pajta zárja le.
A gazdasági épületek közül a csűr általában a telek végében, az utcai kapuval szemben van.


A székely falvak hagyományától eltérően itt a csűr is kőből épül.Az új épületek is meghatározóak.  Nagyon fontos lenne, hogy beilleszkedjenek a faluképbe.
(A sakktáblán inkább játszani kellene.)Megjelentek a székely népi építészettől idegen emeletes, sátortetős kockaházak. Sajnos a lakatlan,...


...és romos házak is sokasodnak falvainkban.


Kisgalambfalva lakóközösségének évek óta gondot jelentenek a faluban, és a környéken lakó cigányok.


Helyi munkalehetőség  kevés van a faluban.


A lakosság  megélhetését a saját  földje, erdője,... 
állatállománya,  és gyümölcsöskertje biztosítja. 
Kisgalambfalvi panorámák.

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share