2012. július 15., vasárnap

Bögöz"Bögözbe, a tér keleti szögletébe fekvő csinos nagy faluba értünk, melynek nevét bő köz-től származtatják, mivel szoros közti termékeny közön fekszik. Legrégibb neve hagyomány szerint Hosszufalu volt, mivel annak az agyagfalvi téren szétszórt házai egész Fancsika patakáig lenyultak, de ott az árvízek által gyakran nyugtalaníttatván, jeleni biztos fekhelyére települt át."

(Orbán Balázs)


"Azonban ezen áttelepülés és névátváltozás régen történhetett, mert e helyen fekvésének régiségéről tanuskodik régi temploma, s a Bögöz név régiségéről a pápai dézmák restruma, hol e falu 1332-ben már a Bögözzel rokon Bugus néven fordul elő."

(Orbán Balázs)


Bögözben kiválóan szép és régészeti tekintetben nagy műértékkel bir a reformatusok ódon temploma, azért is, mert régisége mellett jóval diszesebb a szokásos községi templomoknál, de azért is főként, mert az a későbbi ujitások által nincsen kivetköztetve – mint ez legtöbb helytt az eset – eredetiségéből.

(Orbán Balázs)


Orbán Balázs székelyföldi útja során nyugati irányból a décsfalvi szoroson át érkezett az agyagfalvi rétre.Napjainkban Décsfalváról a 137-es megyei  úton érkezünk a térség legnagyobb falujába, Bögözbe.fafeldolgozással  és műanyag feldolgozással foglalkozó SALASTAR cég épületei fogadják a Bögözbe érkező látogatót.


Emeletes tömbházak jelzik, hogy nagy községbe érkeztünk.


Az út jobb oldalán látható az állatorvosi rendelő épülete.


Vasútállomása Dobó néven, régen itt a falu nyugati részén volt, 
1 km-re a központtól.


A vasútállomás megszűnt csak egy megálló van a központban a vasúti átjáró közelében.


Ez a bögözi kapu szász behatásról árulkodik.


A székely kapu  inkább csak gyalogkapu formájában látható a faluban.


A település szerkezeti szempontból, főút menti halmaztelepülés. 


Bögöz község 2 km hosszúságban nyújtózkodik az aszfaltozott megyei út mentén.


A Főutcán sok régi stílusú de felújított épületet láthatunk.


Megjelentek az új emeletes lakóházak is.


A tömbházlakások még az 1990-es évek előtt  épültek.


A  falu patikája egy régi  felújított ingatlanban működikKülönleges kék színű ház a helyi rendőrség épülete.


Az 1980-as évek divatos vaskapuja.


Bögöz község Polgármesteri hivatala.


Az épület falán látható a falu 673 éves fennállásának emléktáblája.


Sok régi épület napjai meg vannak számlálva.


Az udvaron már egy beton házalap és építőanyagok láthatóak.


A lakóházak felújítása és bővítése szokatlan épületformákat eredményez-


A bögözi óvoda épülete.


A helyi önkéntes tűzoltóság székhelye.Bögöz 7 falu közigazgatási központja (Agyagfalva, Béta, Décsfalva, Mátisfalva, Székelydobó, Székelymagyaros, Vágás).


A község falvai viszonylag közel vannak a községközponthoz.


 A falutengerszint feletti magassága 450-475 m.


Újabb jellegzetes szász nagykapu.


A volt szövetkezeti áruház.


Jelenleg több kis-üzlet működik a faluban.


Elhagyott gazdaságokat Bögözben is láthatunk.


A sárga is új szín a falusi építkezésben 


Bögöz középkori katolikus temploma a reformátusoké lett, de a Szent László legendáját ábrázoló falfestmények még emlékeztetnek a katolikus korszakra.


A környék katolikus falvaiból mint Béta, Dobó és Vágás sokan költöztek az évek során a községközpontba.


Lassan megemelkedett a katolikus hívek lélekszáma.


A falu katolikus templomának építését 1994-ben fejezték be.


A bögözi egyházközség 2003-ban alakult. 


Az egyházközség  megalakulása előtt a falu katolikus lakosságának lelki gondozását a vágási plébános végezte.


A fából készült oltár.


Páduai Szent Antal szobra a templomban.


A templom az épület emeleti részén


Különlegesen kialakított tetőszerkezettel.


A tetőszerkezet és a belső berendezés harmonikus egységet alkot.


A templom toronyban egy harang lakik. Készíttette Varga János plébános 1995-ben.


A keresztelő medence az oltár mellett.


A Keresztelő Szent János templom és plébánia épülete


A református lelkész hivatal és lakás épülete.


A templom szomszédságában lévő világháborús emlékmű. 


Az első világháborúban elesett személyek száma 32. 


A második világháborúban  14 bögözi lakós vesztette életét.Az emlékmű harmadik és negyedik oldalán jelenleg üres márványtáblákat láthatunk !!


 Udvarhelyszék egyik legszebb középkori emléke, a bögözi református templom a Nagyküküllő bal oldalán, a falu hajdani központjában áll.A bögözi templomot körbefutó alacsony kőkerítés övezi, délről és északról nyíló bejáratokkal.


A keletelt templom hármas tér­füzésű. 


A torony a hajóval szervesen egybeépült. Sarkait átlós támok erősítik. A templomnak 1842-ig régi módi tornácos tornya volt.  Ekkor  az egyház lebontatta, s felépíttette a mostan tornyot.


Később a torony déli és északi oldalához is vaskos támokat építettek. Az óraíves párkányról emelkedő gúlasisak, a legutolsó toronymagasítás korából való.


A hatalmas tornya mögött gótikus hajó látható. A hajó nyugati sarkainál kétosztású, átlós elhelyezésű támpilléreket találunk


A hajónál alacsonyabb, külön tető alá fogott, támpillérekkel erősített, sokszögzáródású szentély.


A hajó déli falát három támpillér tagolja négy falmezőre. A hajó és az alig keskenyebb szentély csatlakozását kétoldalt egy-egy, a szentélyfalhoz épített támpillér erősíti.


A középkori templom északi oldalához sekrestye csatlakozott..


  A toronyaljban szűk bejárat vezet az elfalazott nyugati bejárathoz.


A déli portikushoz  készített székelykapu felirata őrzi a karbantartási munkák emlékét
"ISTEN DICSESSÉGÉRE UJITTATOTT 1948. ÉVBEN."


A hajót és szentélyt csúcsíves diadalív választja el, éleit faragott kövekből rakták.


A szentély északi oldalán a szószék lépcsője mellett sze­möldökgyámos, élszedéssel szegélyezett sekrestyeajtó látható. A küszöbe magasan a mai padlószint fölött van. 


A szentély keleti felében két pilléren nyugvó orgonakarzat áll.


Az Úr asztalát  a székelyudvarhelyi Borsai Nagy István készítette 1764-ben


A templom szentélye alatt kripta is van; ennek feltárása, a jövő feladata.


A boltszakaszok közti hevederív gyámkövei emberfővel díszítettek.


A szentélyzáródás gyámjai  is különbözőek


A szentély boltozat csúcsának zárókövén hatszögű pajzsra vésett sugaras naparc látható. 


A diadalív északi falánál áll a szószék, mellvédjének vakolt felületén ez az 1898-ban latinból magyarra fordított felirat olvasható:


EZT A PRÉDIKALŐ SZÉKET ISTENNEK DITSŐSÉGÉRE TSINALTATTA TEKINTETES N: BORSAI NAGY ISTVAN N. UDVARHELY SZ:. V: KIRALJBIRAJA ÉS AZON R. TRACTUSANAK ÉS GYMNASIUMNAK KURATORA KEDVES HAZAS TARSAVAL T: N: ETSEDI ÉVÁVAL 1748-DIK ESZTENDŐBEN.


A lovasszoborral díszített volutás szószékkorona peremén magyarra fordított fel­irat: 
KÉSZITTETTE A BOROSJENŐI KORDA CSALÁD 1749-BEN.UJRAFESTETTE AZ EGYHAZ 1898-BAN.


Belül: DICSÉRJE ISTENT MINDEN NÉP, ADASSÉK NEKI TISZTELET E MENNYEZET ALATT, SZENTELTESSÉK MEG NEVE ÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ.
  

Az orgona belsejében felirat látható: KIRALYI TABLAI HÜTES JEGYZŐ ÉS IRNOK SZABÓ JANOS HONI MAGYAR TERMÉSZETES ORGONA MÜVÉSZNEK 26-IK ALKOTMANYA KÉSZITETTE FESTÉSSEL ÉS ARANYOZATTAL. MVASARHELYEN 1746.


A kétoldalt vályúzott profilú ékbordák változatosan díszítettgyámkövekre támaszkodnak.


A diadalív falánál látható sarokgyámokat akantuszvirág, illetve sáslevélköteg díszíti.


A szószékkorona tetején levő, két angyal közt álló lovasszobrot Schuchbauer Anton, Kolozsvárt működő budai származású szobrász készítette 


Az északkeleti sarokban csavart kanelurás törzsön a székely címer: koronából kinövő páncélos kar, kardjába húzott szívvel és medvefejjel.


Csúcsíves  gótikus templomablak.


templom a XIV. században épült, majd a XV. században több átalakítást ért meg. Kőből és téglából épült, 278 négyzetméteres alapfelületen.


Eredetileg római katolikus templom volt.


Az 1898. évi javítás alkalmával kerültek elő a bögözi templomot híressé tevő középkori falképek


A bögözi egyházközség már az 1865-ös javítás óta tudott a mészréteg alatt lappangó falképekről.


A nyugati oldalon, a beugró toronyfalon kezdődő falképsor,...


...és az északi fal teljes hosszúságában legfelül húzódó Szent László-legenda részben megsemmisült.


A felső sávban a késő gótikus gyámkövekkel és boltfiókokkal megrongált  falképsor folyamatosan adja elő a Szent László-legenda jeleneteit.


Az északi fal teljes hosszúságában a László-legenda alatti sávot tölti ki a 11 jelenetből álló ciklus, az Antiochiai Szent Margit legendája.


A barokk karzat építésével még bemeszelt állapotában megcsonkították. 


Az Utolsó ítélet képsora a harmadik sávban húzódik, az északi fal teljes hosszúságában.


Az egész képsor változatosabb színezésű, mint a felső kettő.


 A képek megkomponálásánál a tónusok is szerepet kaptak.A felújítás után 2012 novemberében.


A bögözi református templom tornyában két harang lakik. 


A nagyobbik harangot 1925-ben öntötték.


A kisebbik harangon két soros felirat olvasható:


 "FUDIT ME IOSEPH EGARDNER TEMESVARINI 1819. - Ő SZENT FELSÉGE KEGYELMESÉGÉBŐL TSINALTOTTA BÖKSZI [! ] IAKOB MIHALY FELESÉGÉVEL BERNAD ROSZALIA ASZSZONYAL EGYÜTT 1819 ESZTENDŐBEN."


A templom toronyból látható a falu temetője.


A bögözi medence nyugati részén láthatjuk Agyagfalva és Décsfalva házait.


A Felszeg utca irányában van a jelenlegi falu központ.


A csavart oszlopokon álló, festett mellvédű karzat. Eredetileg az északi és nyugati falnál futott végig, de 1966-ban a falképek szabaddá tétele érdekében építették át mai helyére. 


 A karzat felirata: SUMTIB.ET INDUSTRIA EXCELMI. AC. IL: GEOR: A KORDA L: B: DE B. JENŐ S: C: R: M: CONSIL: STAT INTIM: CAMER AVLIC: COTUS COLOS COMIT: SVP. ETC. EXCELT SVSANNAE NAT: S: R: I: COMITISSAE TELEKI DE SZ1;K CONSORTIS ANNO DOMINI 1761.


A hajót 10X8  kazettából álló festett deszkamennyezet fedi.Két egy­más melletti mezőben ez a felirat olvasható: SPECTABILIS AC GENEROSI DNI. DNI. SIGISMUNDI KORDA SENIORIS INCLYTA SEDIS VDVARHELY REG. IUDICIS SUPREM DIGNISSIMI PATRON ZELO­SISMI [?] SUMPTU INSTAURATA EST HAC DOMUS SIMUL IE [?] OMNE ANO D. 1724. - 


SPECTABILIS AC GENEROSI DNI STEPHAN N. BORSAI RELICTA CONSORS SPECTABILI AC GENEROSA DNA MARIA BALO HUIUS TEMPLI RENOVATIONEM SP. BENEFICIO ROMOVEBAT TEMPORIB. REV. DN. STEPH. BACONYI [...] RECTE. IOH. BACZO CURAT. STEPH TOASO 1724.


A késő gótikus szentély eredeti épségében áll, a hajónál gazdagabb plasztikai díszítéssel.


A harmadik falmező előtti portikusból nyílik a szemöldökgyámos déli bejárat, pálcatagos kőkerettel.


A déli bejárat festett és faragott ajtószárnya.  Felirata  BORSAI NAGY ISTVAN - ETSEDI EVA ANNO DOMINI 1761.


A déli oldalon a második és negyedik falmezőt csúcsíves, kőrácsos ablakok tagolják, eltérő díszítéssel.


Az ezer és az ezerszáz  éves honfoglalási emléktábla a templomhajó déli falán.


Az északi fal támpíllérei.


 Csúcsíves, kőrácsos ablakok.


Most 2012-ben a XIII. századi eredetű templom a többlépcsős és több hónapos munkálatok eredményeként teljesen megújul.
Rendezik a templomkert  és a Szent László legendát ábrázoló falfreskók restaurálására is sor kerül.


A templomkertben régi sírkövek idézik a múltat.László József tanító és énekvezér.Miklósi Károly és Csomor Mária síremléke.László István és Butyka Borbára  sírhelyeEgy beszédes sírkő a templomkertben.
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Udvarhely-vármegyei Osztálya, elnökéül megalakulásakor 1894-ben a vármegye akkori alispánját, Ugron Jánost választották.Az eredeti sírról csak a sírkövet  sikerült megmenteni  és a templomkertbe szállítani.A falu hajdani központja, a délről jövő Kányádi patak partmagaslatán.
Csomor utca.,
  

A Lugos utca (ezt az utcát a derzsi és kányádi patakok sárral és iszappal hordják tele).
Itt találjuk a falu legrégebbi házait.


Megjelentek ezen a falurészen is az új emeletes épületek.


Egy öreg székely ház a templom szomszédságában.


A Felszeg utcában a központ fele haladva változatos háztípusokkal  találkozunk.


Régi formájába felújított lakás.


Ez a ház  sajnos már tönkrement.


A régi szekér kerekek a falusi közlekedés múltját idézik.

A székelység épített örökségének a legdrágább jelképe a székely nagykapu.A Bögözi Általános Iskola elsőként vette fel  2000-től 2003-ig, Wass Albert nevét.


2003-ban egy kormányhatározat  megtiltja, hogy közintézmény "háborús bűnös" nevét viselje. 


Napjainkban újra a Bögözi Általános Iskola nevet viseli a tanintézmény.


A Nagy-Küküllő a bögözi hídnál.


Megérkezünk a jelenlegi faluközpontba.


A jelenlegi faluközpontban is láthatunk öreg székely házat.


A Felszeg utca a Nagyküküllő bal partján.


A távolban  a református templom tornya látható.A központban a három emeletes tömbház szokatlan látvány egy székely faluban.


A "KARAVÁN" bár


 A Szükö mellékutca  itt tér le a főútról. 


Nevének eredete szűk kőre utal.


  Esős időben a sáros, süppedékes  utca ritkán lát követ.


Ezen az úton eljuthatunk Székelymagyarósig.


Az utca házai között különleges épület nem látható.


A Székelyudvarhely-Segesvár vasútvonal itt, a vashídon halad át a Nagyküküllőn.


A lakosság létszáma sokat változott az évszázadok folyamán.1567-ben 39 kaput írtak össze a faluban.


1614-ben 51 családfőt írtak össze.


1786-ban lakossága létszáma  629 fő.


1850-ben 953-ra növekedett.


1868-ban  már1012 fő a falu lakossága. 


Az első világháború előtt, 1910-ben 1112 fő.


A második világháború előtt 1941-ben 1.271 fő.


2002-ben 1042 lakosa volt a falunak.2011ben a község őszlakossága 3437 fő volt.


A házak előtt ott pompálkodnak a hagyományos a galambbúgos cserfakapuk, amelyek rendszerint igen szép faragványokkal vannak ékesítve élénk, kirívó színekkel kiemelve.


Ezeknek a kapuknak rendszerint két köríves nyílása van: a nagykapu, melyen szekérrel járnak, és a gyalog vagy kiskapu.


A díszítés mellett soha nem maradt el az a felírat, amely a csináltatók nevét és az évszámot mutatja.


Tovább haladva Székelyudvarhely irányába bal oldalon megpillanthatjuk a Napórás házat.A függőleges falra szerkesztett napóráknál nagyon fontos tényező a falsíkjának pontos meghatározása, tehát, hogy a kelet-nyugati iránytól milyen mértékben, hány fokkal tér el. 


 Miután megtudtuk, hogy mennyi a pontos idő, tovább indulunk falunézőbe a Cigány utcánA szászos behatás itt is látható az építkezésben.


Egy régi ház és egy több emeletes tömbház érdekes látvány a faluban.


Az élénk színűre festett házak egyre gyakoribbak a faluban.


A régi időkbe a lakosság fő foglalkozása a földművelés volt. 


Az  állattenyésztés is jelentős foglalkozási ág volt a falu életében.


Az 1920-as években önálló tejszövetkezetet hoztak létre. Nagy mennyiségben dolgozták fel a tejet és vajat, sajtot, tejszínt készítettek belőle.


A vajat fából készült tulipán és gyöngyvirág mintás formába préselték. Ezek jelentették a bögözi vaj védjegyét. 
A kollektivizálás után sokan elhagyták a falut és a két szomszédos város, Székelyudvarhely és Székelykeresztúr felé húzódtakNapjainkban Bögözben fejlődőben van a faluturizmus


Központi fekvéséből adódóan, Bögöz  alkalmas egy napos csillagtúrák szervezésére, a környék  nevezetességeinek megismerésére.


A falutól keletre látható a Bonta szoros.


A falu elején, keleti részén ágazik el a 18-as községi út.


Itt térünk le Béta-Vágás-Dobó irányába.A bétai patak mellett Bögöz útólsó házai.


Innen még látható a távolban a református templomtorony.


 Béta következik ahol megnézzük, hogy hol terem az áldás?


2012

Bögöz református templomának a felújítási munkálatait félmillió euróval támogatja a romániai Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium.Az 1898. évi javítás alkalmával előkerült bögözi középkori falképek a 2012- es felújítás után.
(2012 november 24)

Nagyobb térképre váltás

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share