2014. január 25., szombat

Magyarandrásfalva
"A Szt.-Ábrahámot követő Magyar-Andrásfalván felül Gagy jön." említi a falu nevét Orbán Balázs a "Gagy vize völgye" leírásában.


A Gagy-vize középső folyása mentén Szentábrahám és Gagy között fekszik Magyarandrásfalva


Közigazgatásilag Szentábrahám községközponthoz tartozik. 


Székelykeresztúrtól 8 km távolságra fekszik.A tévesen Románandrásfalvának (Sacel) nevezett Székelyandrásfalvától való megkölönböztetésért Magyarandrásfalvának nevezték el.


 Hivatalos román neve Andreeni. 


Nevének  írott alakja a Székely Oklevéltárban közölt okmányokban Andrasfalwa (1567), Andrasfalua (1591).A falu történetének nyomait a székelykeresztúri múzeum volt munkatársai az 1980-as évek elején kutatták.
A temető területén kora népvándorláskori és dákkori edénytöredékeket találtak.


Tengerszint feletti magassága 430-450 méter.  Középkori katolikus lakói a reformációkor unitáriusok lesznek.A főút mellett áll a régi harangláb.


Itt már nem hív a harangszó.
Az első világháborús halottak emlékére emlékművet emeltek a faluban. A 12 hősi halott fehér márványtáblája.Andrásfalva középkori egyházi kapcsolatában Csekefalvával és Gaggyal együtt  1333-ban már önálló egyházként számontartott Szentábrahám anyamegyéhez tartozott. 
A faluban élő református hívek viszont a csekefalvi református egyházhoz kapcsolódtak.Középkori templomról nincs adat.
Milleker Rezső egy régi fatemplomot említ itt Andrásfalván. Magyarandrásfalván  a település unitárius és református híveinek közös hajléka, a falu első temploma,
1995 és 1999 között épült.


1996 pünkösdjére födél alá került az új templom.
 1996. szeptember 1-jén a torony felépítése után a templomot felajánlották a magyar honfoglalás 1100 éves emlékének tiszteletére.


Ezért van a tornyon a bejárat fölött az évszám: 896-1996.


Festett kazettás mennyezet és a kék bútorzat  uralja a templom hajót.


A szószék.A szószék korona.


Az Úr asztala.
A festett kazettás mennyezet.
1998


Az uralkodó kék alapszínben... ...184 kazettában......184 különböző festett motívum.A  Harvard MA és Montclair NJ unitárius gyülekezet kazettái és az unitárius címer.A bútorzat motívumait nézve tekintsük át a templom építésének fontosabb mozzanatait.
1995-ben készült el az alap1996 pünkösdjére födél alá került a templom és megépül a torony.1997-ben a torony födélzete készül el. A torony gombjába régi szokás szerint emlékiratot helyeztek el.1998-ban elkészül a külső és belső vakolás, a lépcsőzet és a kazettás mennyezetet.1999-ben a karzatot, a padlózatot, a belső meszelést, a szószéket, és a padokat készítik el.


1999. szeptember 12-én ünnepi istentisztelet keretében avatták fel és adták át rendeltetésének a templomot.


A toronyban egy harang lakik.A szentábrahámi és magyarandrásfalvi  unitárius egyház öntette 1929-ben.Szerkezeti szempontból halmazfalu a Gagy vize és 136A megyei út között.A templom toronyból itt is jól látható a falusi építkezés folyamatos változása. Az új épületek legnagyobb része a korábbi hagyományokkal gyökeresen szakító típustervek alapján épült meg.
A telek belső elrendezése már sokkal inkább városias jelleget mutat és végleg szakított a hosszúkás, lineáris parasztház elrendezéssel.


A régi és az új találkozásából, az új kerül ki győztesen.


A régi szövetkezeti vegyes üzlet inkább "virágüzletnek" látszik.


A főút mellett látható a Művelődési ház épülete.Az épület előtt  faragott székely nagykapu. 


A két kaputükör felirata szerint:

"KÉSZÜLT A FALU SZÉPÍTÉSÉRE"


"ID. FAZAKAS JÁNOS KEZDEMÉNYEZÉSÉRE"
Az oktatás és a kultúra felújított hajléka.


A faluban a 16.század végéről, 1597-ből egy peres üggyel kapcsolatban  ismeretes andrásfalvi Pálfi
András nemes neve.Andrásfalván 1614-ben 4 jobbágy és 7 zsellér, összesen 11 család lakott.
A falu lakosságának egykori lélekszámára vonatkozóan az 
1720-1721 évi Mária Terézia korabeli,  összeírás ad némi támpontot  8 nyilvántartásba vett háztartással, amelyekben,  mintegy 40-50 fő lakhatott.
1750-ben 9 jobbágy és 3 zsellér, összesen 12 család élt a faluban.

1786-1787-ben végzett első magyar népszámlálás pontos adatai szerint:... 


23 ház 27 családjában összesen 112 lélek élt, 65 férfi és 52 nő. 1867-1868-ban Orbán Balázs szerint  Magyarandrásfalva már 155 lélekkel van nyilvántartva.


1900-ban tartott népszámláláskor a 43 házban felvett 197 fővel a falu a történelme folyamán a legnagyobb lélekszámot érte el.Az 1930. évi népszámlálás 128 főt vesz nyilvántartásba.


1992 decemberében tartott népszámlálás már csak csak 150 fővel számol.

2002-es adatok szerint a falu lélekszáma 147 fő volt.
Az elhagyott épületek is utalnak a lakosság létszámának a csökkenésére.  


A falusi környezet jellegzetes épülete a Tejbegyűjtő Központ. 


Egy kíváncsi "Tejtermelő".


A köztudatban, a székely portát már nem is képzelik el székely kapu nélkül, amely a települések utcaképének sajátos hangulatot kölcsönöz.Faragott gyalogkapu szakállszárítóval.


Itt róvásszöveg köszönti a vendéget. Felújított házakat is láthatunk a patak menténA színvilág is szakított a hagyománnyal.Híd a Gagy patakon.
A Gagy hídján áthaladva jutunk el a falu temetőjébe.


A magyarandrásfalvi temető.


Új gazdasági épületek a falu határában.Lakóházak a település északi részén.


Az utolsó ház Gagy irányába egy Öreg porta a domboldalon.
Magyarandrásfalvi panorámák.


Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share