2012. december 23., vasárnap

Székelyszentmihály
"Szt.-Mihály már 1332-ben önálló egyházmegye, és pedig oly tekintélyes, melynek két lelkésze van. Nevét valószinüleg Sz.-Mihálynak szentelt azon egyházáról (illetőleg ennek védszentjéről) nyerte, mely központi anyaegyháza volt a még most is Sz.-Mihályhoz tartozó szomszéd 5 falunak. E templom nem régen szedetett le, s miként hite bevehető emberek állitják, igen diszes, faragványos kövekkel volt burkolva, azonban az 5 falu népét befogadni kicsiny levén, fekhelyére, és nagyrészt anyagával épittetett a mostani szép nagy egyház. Fájlalnunk kell, hogy a régi egyház faragványos kövei eltemettettek az uj épület falai közé, és ezt annál inkább lehet fájlalnunk, mert a hagyományok szerint azokon sok felirat, és a feliratok közt több hún betűkkel irt is volt. Ezek – melyek irodalomtörténeti tekintetben, de másként is lehettek becsesek – örökre el vannak temetve, s még azon régi harang is, mely a régi egyházból szármozott, s melynek czikornyás feliratát akkor tájat senki olvasni nem tudta, 1848-ban beadatott ágyunak."

(Orbán Balázs)Nyikómalomfalva után a völgy újra kiszélesedik, és jobb oldalról 
az úttal párhuzamosan érkezik a Nyikóba a Gada pataka.
Továbbhaladva a 13C jelzésű országos úton megérkezünk az alsó Nyikómente első falujába Székelyszentmihályra. A falutábla után új ház fogadja az idelátogatót.

Afrikában telelő fehér gólyáink  napi 10 órás repüléssel körül-belül két hét alatt  március-április fordulóján hazaérkeznek Székelyszentmihályra.


Itt  a falu szélén épülő ház tükör üvegénél napokig  őrizte "elveszett párját" ez a fehér gólya.
A falu Székelyudvarhelytől 15 kilométere  észak- nyugatra fekszik.
Székelykeresztúrtól  a távolság 14  kilométer északkeletre.Közigazgatásilag Siménfalvához tartozik. 


 Ugron János volt kastélya az országúttól jobbra a falu bejárata közelében. 


A Székelyszentmihály nevet a XVIII..században kapta, hogy megkülönböztethető legyen az azonos hangzású falvaktól.


Az iskola épülete az útkereszteződésnél , itt tanulnak az I-IV osztályos székelyszentmihályi  és bencédi gyermekek.A Felső- és Alsó-Bencéden átfolyó Szalon-patak Szentmihály területén ömlik a Nyikóba.


2012-ben készült el a falu központjában a Szalon patakon átvezető új közúti híd.Északi irányba a Szalon patak mindkét partján az út mellett sorakoznak a falu házai.


Az első látvány egy  befejezés előtt álló új épület.

Az útról a volt Ugron kúria épülete is látható a fák között.  


A Szalon patak partján haladva Bencéd irányába idézzük fel, hogy hogyan alakult Székelyszentmihály lakóssága az évszázadok folyamán.

1567-ben a regestrum 10 kapuval jegyzi.Az 1614-es összeírás 57 családfőt említ.

1786-ban a település lakossága 381 fő.


1850-ben 561 főre emelkedett a lakosság.  
1868-ban  429 fő.Az első világháború előtt 1910-ben  a lakosság 458 fő.
1941-ben 505 lakosa  van a falunak.1992-ben 452 lakosából 447 magyar, és 5 cigány. 


2002-ben a  lakosság létszáma 413 fő, mind magyarok. 
Falvaink jelentős részében, így Székelyszentmihályon is a településszerkezet még idézi az évszázados szokásrendet.


 A telek következő szakasza a mezőgazdasági kisüzem területe, az önellátó gazdaságé istállókkal, ólakkal, terménytároló építményekkel A falu utcáit járva tapasztalhatjuk, hogy a Nyikó mente egyik legnagyobb értéke a hangulatos falukép.


És nincs két egyforma falu, minden falu, táji, építészeti és lakosainak viselkedésformáival egyenként is kifejezett egyéniség.Az elmúlt évtizedekben kialakuló sokféleség olyan zűrzavart eredményezett, ami az anyagi elszegényedés mellett a szellemi elszegényedést is jelentheti egy falunak.
Természetesen a hagyománytudatosság sem terjedhet ki mindenre. A XX. század közepén a falu hagyományos gazdálkodásának megszűnése, a falu épületeiben is megmutatkozik.A típustervek alapján épített kocka, majd a székely népi építészettől idegen...
...emeletes, sátortetős házak építésével.A falu lakóépület állománya eredeti vagy átalakított formában még létezik.Még őrzik a lakáshasználat és építészeti arculat generációk során kialakult hagyományát.
 Az örökség megtagadásával idővel a falu lakosainak önérzete és köztudata is sérül, elveszti közösségi identitását.
A lakosság a házat általában nem építi utcasorban, 
 de a ház utcai homlokzata előtt legalább néhány lépésnyi széles virágoskert van. 
 A gazdasági épületek közül a csűr a telek végében, az utcai kapuval szemben van.


A gazdálkodóudvart a 
csűr, illetve nagyméretű pajta zárja le.
A telek további részén következett a veteményeskert, gyümölcsöskert, nagyon hosszú telek esetén  a vadkárok miatt szántóföldi termelés is előfordult.Ha egy faluban minden ház másféle, s közöttük rossz esztétikai minőség is akad, a falukép érdektelenné válik. A falu rövidesen, csak attól falu, hogy vidéken van.


 A minőséget idegen építészeti divatok „színesítik”


A faluban  egy 42 fő elszállásolását biztosító panzió is működik Aranyalma néven.Kisebb vállalkozások megjelenése formálja át a falu  arculatát, és biztosít munkahelyet a lakosság egy részének.
A X
IX században a lakosság megélhetés érdekében  kénytelen volt az Ugron-birtokra támaszkodni.Amikor meglazult az Ugron-birtok helyzete , egy Rosman Jakab nevű zsidó 1883-ban kibérelte az Ugron-birtokot, és a család tulajdonát képező szeszgyárat is.26 esztendei bérelés után a birtok,  mivel helyzete tarthatatlanul leromlott, eladásra került.
Rosman Jakab a bérlő vette meg, 1909-ben.


A falu  csaknem egész lakossága napszámos sorsban élt.
Az új tulajdonos nem fizette napszámosait, igyekezett becsapni őket.Elszámolás  alkalmával  nézeteltérés támadt egyik dolgozójával, aki rálőtt Rozmanra, de nem találta el halálosan , hanem megvakította mind a két szemét.

1917-ben újabb birtokcsere következett.
Az öreg Rosman  átadta két fiának, Jenőnek és Izidornak.
A két szélhámos, és kalandor  Rosman testvér,  a faluban és környékén, mintegy 200 gazdaembert csapott be  marhavásárlással.1935 tavaszára koldusbotra juttatták Székelyszentmihály lakosságának nagy százalékát.A falu lakói megvásárolták a Rosman-fivérek 68 hold erdőjét több mint félmillió lejért.  A szerződés értelmében Rosmanék vállalták azt a kötelezettséget, hogy a telekkönyvi hivatalnál elintézik az erdő átíratását a vásárlók részére.
A Rosmanok eltűntek, sohasem íródott alá székelyszentmihályi erdővásári szerződés, így telekkönyvileg az eladott erdők továbbra is a Rosmanok tulajdonát képezték.
Közben Rosman Jenő a székelykeresztúri banknál kölcsönt vett fel. A bank a telekkönyvnél, megterhelte a kölcsön adott összeggel a birtokot.
1935-ben a birtokok elárverezték. A gazdák nem tehettek semmit, a birtok nem volt a tulajdonuk. Megvették horribilis összegért,  és koldusbotra jutottak miatta.


Még láthatóak régi, megmaradt és jó állapotú parasztporták, az istállókkal, a pajtákkal, csűrökkel. A kis mértékben még fenntartott gazdálkodás helyein vétek nem visszaállítani a családi méretű mezőgazdálkodást.


Minden épület része a faluképnek. 
Az új épületek is meghatározóak.  Nagyon fontos lenne, hogy beilleszkedjenek a faluképbe.Szükséges lenne a hagyományos  falu  házainak, és szerkezeti  állapotának a megőrzése!Ami nem zárja ki a házak korszerűsítését, akár bővítését,  a telek hátsó részében, esetleg új épületek emelését a hagyománytisztelet jegyében.
A Szalon patak partján újra visszaérkezünk a falu központjába.
A 13C jelzésű országúton Székelykeresztúr irányába elhaladunk 
a Művelődési Ház mellett. 
Az épület a kulturális és közösségi élet szervezésenek, és lebonyolításának a helye.


Falvainkban, mérhetetlen építészeti bűn a különös nagyságával, kirívó szín- és formavilágával, vagy akár a „modern” lapos tetős, vagy éppen tornyos, erkélyes „korszerűséggel” megalkotott házat „odarakni”.
A helyi építészeti hagyományok és az örökség fenntartása a mindenáron való újítás helyett  indokolt, itt ahol még léteznek a hagyományos épületek. 


A  főút mellett a Gyarmati-kertben  áll a székelyszentmihályi 1848-as emlékoszlop.


Napjainkban Székelyszentmihály földműveléssel foglalkozó falu.A lakosság  megélhetését a saját  földje, 

állatállománya,  és gyümölcsöskertje biztosítja. 
A jövedelmek jelentős százaléka a tej eladásából
származik. Tovább haladva a főúton még láthatunk régi kontyolt tetős,...


...vagy csonka kontyolt tetős házakat.  
A falu nyugati végén a főút mellett jobb oldalon van a temető.


Az új ravatalozót, temetőbejáratot és a faragott székely kaput 2010 novemberében avatták fel.


A székely kaput a malomfalvi Papp Jenő készítette.


A falunak már 1333-ban plébániatemploma van.


  A plébánia 23 dénár befizetéssel  szerepel.


1332-ben papjai Marcus és Paulus.A falu neve is utal régi templomára, amelyet Szent Mihály főangyal tiszteletére szenteltek.


A déli bejárathoz portikusz csatlakozik.A falu mai temploma a középkori templom köveinek felhasználásával 1841 és 1850 között épült.A régi római kori köveket beépítették az új templom alapjába 

Két római kő felirata ma is olvasható a torony alapjában, a bejárat két oldalán.

                              
A jobb oldali kövön ez van írva:           
D O M :
COH IIII HISPAN
EO .... CVI PRAE...
ESI. P DIVIVS
ITALICVS. PRAEF
DOMI MAVRE
IANIA CAESA
RE..... IS V.... L M


A baloldali kő felirata ez:

                                            D O M. 
C IVIS IVLIA 
NVS PRAEF 
C ° H IIII HISP 
EO .. DOM R ° M 
V S L M. 


A templomhajó északi falán befalazott ajtó és ablaknyílás látható. 


A hitújításkor 1556-ban a falu lakossága a templommal együtt unitárius lett.


A filiák is a két Bencéd, Kobátfalva, Demeterfalva, és Kadács is az új hitet választották.


Bejárati ajtó a templom déli oldalán.
 A székelyszentmihályi unitárius templom belső terének megformálása és tagolása a kolozsvári unitárius templomot idézi.


Az Úr asztala.A festett papi pad.


Az északi oldalon beépített lépcsővel a kehely alakú szószék.A szószék az igehirdetés helye.


A fehér alapszínű gazdagon aranyozott szószék korona.A szószék bal oldalán látható a világháború áldozatainak emléktáblája.A fekete márványtáblán a második világháború 17 székelyszentmihályi áldozatának neve olvasható.A templombelsőt  magas,  profilált lábazaton álló pilaszterek tagolják.Lépcsőzetesen egymásra helyezett, kompozit fejezetes oszlopfő
A templom belseje boltozatos, benyúló ikerpillérek párkányfejeire helyezkedve.

A hajó bejárati végén két oszloppal alátámasztott boltíveken nyugvó orgonakarzatAz orgonakarzat alatt a torony alatti bejáratnál van a feljárat az orgonához.


A templom orgonája


Az orgona sípokat festett virág motívumokkal díszített lemezek takarják.


A székelyszentmihályi templom tornyában két harang lakik.


A régi templomnak is két harangja volt. A nagyobbik harangot már 1848 ban elvitték hadi célokra.
„Vagyon egy Nagy Harang, mellyen semmi Superscriptio nintsen, hanem valami Madarak és Vad állat  képei a virágzás közi öntetve láttatnak." 


A kisebbik harang 1711-ből való volt.
Lejegyzett felirata:
  "OPERA UNITARIORUM FUSA EST SZENT MIHÁLY, BENCED, KOBATFALVA, KA- 
DATS ANNO DN. 1711.”


Az 1918-ban elrekvirált harangok helyett Bencéd, Kobátfalva, és Székelyszentmihály lakói új harangokat öntettek.


Az új harangok 1927-ben a nagyszebeni öntőműhelyben készültek.


" ITT E SION SZENT MAGASÁN
SZÁLL A SZÓZAT AJKAMON
ÖRÖMBEN IS BÁNATBAN IS
CSAK ISTEN AZ OLTALOM"


A XX. században a korábbi, füles koronával öntött harangok helyet áttértek a tárcsás koronásra.


A templom mellett egy régi épültben régebben iskola és óvoda, napjainkban "Vasárnapi iskola" működik.


Évente, Március 15-én emlékeznek a Nyikó menti falvak az 1848-1849-es szabadságharc évfordulójáraA Hármashalom nevű helyen áll a szentmihályi vértanúk emlékoszlopa. 
Az emlékoszlop  4  ifjú  vértanú emlékét őrzi:  
Sebestyén József végzett unitárius papnövendék homorodalmási. 
Bedő Ferenc unitárius papnövendék sepsikőröspataki, 
Barabás János végzett unitárius papnövendék sepsirákosi, 
Bántó Sándor pedig székelykeresztúri gimnáziumi senior, fiatfalvi gazdatiszt. 1848 november 6-án a székelyszentmihályi Ugron kúria udvarán végezték ki az osztrák császári kapitány jelenlétében. 2011 Március 15 A főútról az új Nyikó hídnál déli irányban nyílik az Erdő utca.
Az Erdő utcai Nyikó-híd .Itt is láthatunk öreg lakatlan házakat.
Távol a városok zajától, kellemes természeti környezetben, ahol még nagyon sok ember szeret élni, s ahova a városba tóduló tömegek rendszeresen visszavágynak érdemes lenne felújitani az öreg házakat.. 
"Szép a Nyikó és vidéke,
Jámbor székely szabad széke,
Szebb ott még a fűzfaág is,
Mint másutt a gyöngyvirág is."
....... 
(Tiboldi István. Nyikó mellett)
Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share