2012. október 27., szombat

Küsmöd"A Firtossal egybefüggő Fiastető nyugati alján elterülő kies völgyecskén törtett le a Korond vizével ellentétes irányban folyó, de azért mégis egy czélhoz (a Kis-Küküllőbe) törekvő Küsmöd vize, melynek mindenfelől magas hegyek által övedzett völgyében Udvarhelyszéknek négy faluja helyezkedett el, u. m. Küsmöd, Etőd, Körispatak, és Bözöd-Ujfalu. Hogy ezeket megjárhassuk, leszállunk atyhai magas piedestálunkról s legelőbb is Küsmödrelejtünk, mely három völgyület összeütközésénél, vagyis a Küsmöd vize, Golyváspataka és Derencse-pataka összefolyásánál van szétszórva.
 Küsmöd központi anyamegyéje volt e vidék faluinak, 1332-ben Kusmend néven már mint önálló egyházmeggye fordul elő, s mint ilyennek, van is egy dombot koronázó régi temploma, mely a hagyományok feltevése szerint Hunyadinak Szent-Imrénél nyert zsákmányából épült, miként hiszik, az itten tanyázott szerzetesek számára."
(Orbán Balázs)A falu a Fiastető nyugati alján, a Kis-Küküllőbe igyekvő Küsmöd patak völgyében helyezkedik el. Mindenfelől magas hegyek övezik a falut.


Küsmöd és a szomszédos falvak nevének eredetéről szóló monda így szól:

 Egy gazdag földbirtokos örökségét osztogatta öt fiának. Mielőtt az apa elindult fiaival az örökség elosztására így szólt hozzájuk:    


„Én itt lakom!” Így kapta az Énlaka elnevezést az a település, majd tovább menve szólt a legnagyobbik fiú:„Adj hát nékem is atyám!” Ebből lett Atyha falu neve. Továbbmenve szólt a második fiához:„Fiam e tied!” Innen az Etéd elnevezés, aztán a harmadik fiúnak is jutott egy kis-mód, innen ered a Küsmöd falu neve.
Leesőzött mire a negyedik fiú is sorra került, innen a vizes, sikamlós terület neve, vagyis a Siklód. 
Végül a legkisebbik türelmetlen unszolására az apa kijelenti: „ne nyugtalankodjál fiam, felőled is szólok ma!” Innen származik a Szolokma elnevezés. 
A bükkerdők borította, rejtett, szűk völgyben letelepedő székelyek voltak a falu alapítói.

Kezdetben erdőirtással foglalkoztak, majd a megtisztított területeken kialakították  lakásépítéshez szükséges feltételeket. 


A pápai tizedjegyzék már 1332-ben említi a települést Kusmund néven.1332-ben már önálló egyházmegyeként szerepel.  
1333-ban plébániatemploma van, papja ebben az évben 3 banálist fizet. 

1334-ben 1 banálist.


1567-ben az összeírás alapján a falunak 308 lakósa  volt.


1614-ben 70 családfőt írtak össze a faluban.1850-ben 758 személy lakott a faluban.1910-ben a lakosság létszáma 718 fő.1941-ben 769-re emelkedett a faluban lakó személyek száma.Az 1977-es népszámlálás az 575 lélekből 78 cigányt jegyez a faluban. 2002-ben a népszámlálás szerint a falu  lakossága 423 főből állt. 423 főből senki se vallotta magát cigánynak Küsmödön habár a létszámuk a faluban ijesztően emelkedik.A felújított házak látványa kellemes benyomást kelt az ide látogatóba.
2010-ben készült felvétel az épületről.


Az épület felújítva 2012-benA falu jelenleg közigazgatásilag Etédhez tartozik.A gyakran áradásokat okozó Küsmöd patakában alig csordogál a víz.


Feltételezik, hogy a Küsmöd név a patakra utalva a „kis (küs) meder” szavakból származik. 

A székelyföldi Küsmöd  formailag megegyezik a Hernádba ömlő Szartosnak a jobb oldali  Küsmöd nevezetű mellékvizével.
Küsmöd esetében is láthatjuk a víz és településnév azonosságágát. Általában víznevekből keletkeznek településnevek , majd  később személynévvé is válhatnak.


Érdekes látvány a főúton Bereczki Zsigmond keramikus  műemlék háza.


A ház 1858-ban épült.  1998-ban felújították az épületet.

2012-ben újból felújították.
Küsmödön úgy tartják, hogy tulajdonos az épület homlokzatára  Bem tábornokot és saját
magát lóháton festette meg.


A Siklódra vezető út mentén a központban, egy magánház előtt látható a helyreállított, és kiegészített világháborús  emlékmű együttes.


Visszaállították a község által 1940-ben állított országzászlótartót . A most visszaállított alapzat tartalmazza azt az eredeti faragott követ is, melyet a kollektív egyik épületének a küszöbében rejtettek el


A vissza állított országzászlótartó, benne a következő jelképekkel: A Magyar Korona,  Nagymagyarország, és a „Hiszek egy..” sorai.

Három emléktábla is került az emlékműre:
1848-49-es emléktábla a Magyar Szabadságharc emlékére.
A Küsmőd lakosságát éltető emléktábla
Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? feliratú, a falu lakosságának református hitét hirdető emléktábla.


Az első világháborúban elhunyt küsmődiek  felújított emlékműve. 


A dombhajlatokra települt falu északi szélén, kiemelkedő dombon áll a tájban szépen elhelyezkedő középkori  műemlék templom.


A papilak mellett az  új épületben van a gyülekezeti terem, raktár, és a garázs.A templom és a papilak között... ...festett tulipános gyalogkapu hív a templomhoz.

"Jöjjetek hozzám mindnyájan" 


Fenyőfák árnyékában lépcsősor vezet a cinterembe.
Küsmöd temploma amely Szűz Mária tiszteletére volt szentelve és 1446-ban a pápától búcsúengedélyt kapott.


A középkorban katolikus falu a reformáció idején református lett a templommal együtt. 


A domboldalt kőkerítés övezi.


Itt a kerítésen belül találjuk az 1747-ben épített fatornyot és a hajó-szentély térfűzésű gótikus templomot.


A cinteremben, a szentély délkeleti oldalától néhány méterre áll a fa harangláb. Fogarasi Sámuel, Varga György, és Kis János alkotása. 


A haranglábban napjainkban két harang lakik.


Orbán Balázs  a Székelyföld leírásában egy Zsigmond király korabeli harangról is ír, mely már nem létezik: 
„oldalát király, királyné, szentek és jelképes alakok domborművei díszítették."


A harangok 1852-ből és 1924-ből valók. 1924-ben Kudzsiron öntött harang.


Az 1852-ben Segesváron öntött harang.


A harangláb eresze alatti gerendázaton körben e felirat olvasható: ARTIE SAM. FOGARASI SUMPTIB. G. D. SUS. POKAI 1747 DIE PRIM MAJI — ISTENNEK LEGYEN DICSŐSÉG KITŐL ADATOTT SEGITSÉG — SZ. G. DANIEL PRAEDIKÁTORSÁGÁBAN T. GY. OSKOLAME.BEN TOR. MAR. CURAT.SÁGÁBAN AEDILES GEOR. VARGA ET IOH. KIS SCULP. C. K.


A falunak már a XIV-ik században állt mai református temploma.

A hajó déli oldalát két támpillér három falmezőre osztja, a keleti szögletnél a diadalív vonalában ismét egy támpillér  látható.A középkorban már anyaegyház volt, a környék öt falujának közös istenháza állt a település magaslatán. 
A XV-ik század közepén a templomot megújították, melyhez Hunyadi János nagyban hozzájárult. A hajó északi falához egyetlen tám járul, ettől keletre egy később vágott szegmentíves ablaknyílás található.


 A szentélyt és hajót közös nyeregtető fedi.A déli oldalon az első falmező tagolatlan, a középsőben egy keskeny csúcsíves, belül karéjozott ablaknyílás.Itt található a szemöldökgyámos déli kapuzat. 
E kapuzat fölött kiugró faragott párkány húzódik, melyet fogsoros pártázat koronáz.
A "barbár középkor" művészi munkája, kiegészítve a XX. század villanyszerelőjének barbár munkájával.


Keretének lábazatos körte, és henger tagozata a metsződési pontokban áthatol egymáson.
A nyugati homlokzat falát csúcsíves kapuzat töri át, gazdagon tagolt bélletét vályúzatok közé fogott henger, illetve körtetag alkotja, a körtetag sokszögű, tulipános díszítésű lábazatról indul.


A szentélyt 1714-ből való, ma szürkére mázolt kazettás mennyezet fedi. Az 1963-ban végzett renováláskor a szentély déli falában félköríves ülőfülkét találtak.
Szemöldökgyámos  régi sekrestyeajtót tettek szabaddá a szentély északi falában.


A sokszögzáródású szentély északkeleti falban egyenes záródású szentségtartó fülke található, pálcatagos kereteléssel.

A szószék törzsén javítási évszámok láthatók: 1712, 1826, 1862. A szószékkorona felirata: 
ISTEN DICSŐSÉGÉRE KÉSZITETTE IFJ ANTALFI ISTVÁN ÉS NEJE B. M. 1884.
A szentély keleti felében fakarzat áll az orgonával.
  

A nemzeti lobogó alatt a második világháború 10 küsmödi áldozatának emléktáblája.


Az 1836-os évszámú orgona. Sajnos az orgona ma már nem müködik.A szentély falain az egykori boltozattartó gyámkövek és a homlokívek helyei ma is jól kivehetők.A nyugati falat teljes hosszában fakarzat foglalja el. 
"ÍGY VOLT-ÍGY LESZ"
( Igy van - Hogy lesz ?)


az 1884-es renoválás idejéből tudunk a  templom falképeiről, melyek a hajó déli falán, a diadalív közelében mészréteg alatt vannak. A hagyomány a templom építését Hunyadi János nevéhez köti, és ferences rendház létezését feltételezi Küsmödön.A hajó síkfedésű, mai, vakolt mennyezetét az 1731-ben készült festett kazettás mennyezet helyett készítették.A padok díszítés nélkül szürkére vannak mázolva.Kopjafás sírok a cinteremben."Hol sírjaink domborulnak, unokáink...... ?"

( A régi temető )Régi és újabb sírkövek a küsmödi temetőben.Több sírkő felirata csak félig olvasható !


Az új ravatalozó épülete.  Az e­lemi iskola. A felsőbb tagoza­túak Etédre járnak,  iskolabusszal.


Hasonló fényképfelvételt már sikerült több udvarhelyszéki faluban készítenem, és úgy nevezem, hogy 
"a székely házak alkonya"


Antalfi István háza az Udvarkapunál.Az épület 1888-ban épült.


Az épület homlokzatán emberfej alaku díszítőelemeket láthatunk.


A falu kulturális életének a központja a Művelődési Ház.
 A zárt utcafrontok, a magas kőkapuk  nem tartoznak a Küsmöd völgyének sajátosságai közé.


Szászos jellegű kőből épített nagykapu.
"EZEN HÁZAT EZEN KAPUT ISTEN SEGEDELMÉVEL ÉPITTETE JAKABFI MIHÁLY ÉS NEJE ADAM ESZTER
1931-BEN MÁRCIUS 1E.
ÁLDOT AZ ISTEN SZET NEVE"


Faragott székely nagykaput nem láttam a faluban
Ma a kiskapuk a jellemzőek a faluban. Szinte minden portán ilyen van.Küsmödi gyalogkapu


A kapuk egyszerűek, kevés díszítő elemet tartalmaznak.


 Öreg székely ház gyalogkapuval.Itt már sajnos hiányzik a galambdúc és a  hajdani zsindelyfedél.Szinte minden kiskapunál megfigyelhetjük a kapu zábéjának ráklábazását. Belépünk az udvarra, a Trabanttól a kutyáig minden látható.

Küsmöd a székelyföldi falvak mondhatni jellegzetes életét éli, elszigeteltségének köszönhetően a  javarészt a történelem viharai is kikerülték.
A falu lakói általában növénytermesztéssel vagy állattenyésztéssel foglalkoznak.A falunak jelentős mezőgazdasági területe  van, de lassan mindenki azt mondja, csak azért, hogy a vadállatoknak legyen mit enni, nem érdemes a földet  megművelni. 
"A föld azé aki megműveli" lehet, hogy a termés is !


Valamikor a faluban több vízimalom működött.


1942 és 1953 között olajütő malom is volt a faluban.


Híres volt a falu gyümölcs termesztése, főleg a cseresznyéje.


A múlt század elejéig híres volt a zománc nélküli használati edények gyártása. Készültek zománcos edények is, és kályhacsempék. 
Azokra az időkre, amikor virágzott még itt a fazakalás, csak néhány szépen cicomázott, régi csempekályha emlékeztet.Fedeles mázas cserép edény, alján:
 "Bereczki Imre műve Küsmödön 1897" felirattal.


A szalmakalap készítés, amivel főleg az asszonyok foglalkoztak szintén kihalt a faluból.


A falu belterületének két fő része van Alszeg és Felszeg.Fontosabb utcái, a Puszta utca.
Az Etéd-Siklód-Szolokma útkereszteződés.Az Alszeg utca ez vezet Szolokma felé.
A Főút.


A Piactere vagy "Udvarkapu".


Kalodaszeg utca.
A Gandzsia utca.
Pap szorosa utca.


Kisebb utcák még a Demeter utca, Nemes utca és a Csifó utca.

A küsmödi lakóház jellemzően három osztatú, egy bejárattal rendelkezik.


A kontyolt tetőhöz kapcsolódik egy kontyolt,...
 ...vagy deszkaoromzatos, esetleg csonka kontyos keresztirányú tömeg.

 


A házak fedése hódfarkú cserép, a felújított épületeken már hornyolt cseréptetőt is láthatunk.


A tornác szélesebb részén egy laposabb hajlásszögű félnyeregtető látható.

A küsmödi házakon kémény nincs, még manapság is füstös padlások a jellemzőek.


A faluban a legnagyobb melléképület a csűr, ami nem változott jelentősen az elmúlt századokban. 


Gazdasági épület(csűr)Küsmödön
Akárcsak száz éve, most is mind a csűr, mind a szénatároló kétszintes, alul az állatok, felül a széna kap helyet.A leggyakoribb típus a háromterű csűr.A melléképületek favázas szerkezetűek vagy keresztvéges boronából épülnek. Sokszor ezek kombinációja is megtalálható.


Fából készült vakolatlan, manzárdos épületek is megjelentek a faluban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Linkek

Hun-Web Linkek GobeTop
 
Share